• Beskydská 1140, Třinec, 739 61, IČO: 61944084

OBNOVENÍ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ 4. ROČNÍKŮ VE ŠKOLE OD 11. 5. 2020

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ŠKOLY PRO OBDOBÍ PŘÍPRAVY NA MATURITNÍ ZKOUŠKU V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

· zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“)
· dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními

Před vstupem do školy

· dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními
· pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu
· nutné dodržovat časový harmonogram výuky, kdy do školy přichází i odchází žáci ve skupinách tak, jak budou následně společně ve třídách
· nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Vstup do budovy školy

· vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
· všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky
· každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
· žák po vstupu do školy provede dezinfekci rukou, použije návleky na boty a převezme ochranný obličejový štít pro použití ve třídě nebo pro možnost dvojité ochrany
· žák podepíše čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a o seznámení s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, aby zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách
· žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy

V budově školy

· přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěvu toalet dle časového harmonogramu výuky s cílem minimalizovat kontakty jak mezi skupinami, tak mezi jednotlivci včetně zaměstnanců školy
· při přesunech dodržovat odstupy 2 metry
· před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky
· na toaletě používat tekoucí pitnou vodu, mýdlo v dávkovači, dezinfekci a jednorázové papírové ručníky pro bezpečné osušení rukou
· před vstupem do počítačové učebny a do místnosti určené pro izolaci osoby s podezřením na nákazu COVID 19 dezinfikovat ruce a použít jednorázové papírové ubrousky pro bezpečné osušení rukou, které jsou umístěny před vstupem
· dezinfekční prostředky na ruce jsou přiděleny i do tříd
· větrání min. jednou za hodinu po dobu 5 min

Ve třídě

· žáci se rozmisťují do tříd dle časového harmonogramu výuky, ve kterém jsou stanoveny skupiny, počet žáků ve skupině (do 15 žáků), učebny, předměty, vyučující
· neprodleně po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem)
· z důvodu zvýšené ochrany žáků i pedagogických pracovníků budou v průběhu pobytu ve třídě žáci i učitelé nosit roušku nebo ochranný obličejový štít, existuje i možnost dvojité ochrany
· při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku
· žáci si po každém konzultačním bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě
· v každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
· škola vede evidenci o docházce žáků do školy

Co mají žáci dělat v případě, že patří do rizikové skupiny:

· Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený v příloze č. 1 nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
· Doporučuje se, aby žáci zvážili tyto rizikové faktory a pokud patří do rizikové skupiny, rozhodli se o účasti na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
· Při prvním vstupu do školy předkládá žák tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy. Škola má tato prohlášení připravena k podpisu, přílohu č. 1 – čestné prohlášení nemusíte tedy tisknout.

Časový harmonogram výuky zaslán e-mailem a přes systém Bakaláři.

Příloha