ORGANIZACE VÝUKY OD 1. 6. 2020

Od 1. června 2020 se umožňuje prezenční přítomnost žáků nižších ročníků středních škol za účelem realizace všech forem praktického vyučování (i na pracovištích spolupracujících firem). Stále zůstává podmínka dobrovolnosti jak žáků, tak spolupracujících firem a dodržování všech hygienických a epidemiologických opatření včetně podpisu čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a o seznámení s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, aby zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách.

3.A a 3.C možnost vykonání praxe – (bližší informace 3.A – Ing. Věra Maroszová, 3.C – Mgr. Jaroslav Turoň)

Od 8. června 2020 se umožňuje osobní přítomnost žáků nižších ročníků středních škol ve škole za účelem dobrovolných socializačních aktivit, konání konzultací a třídnických hodin

1.A a 2.A – 9. června – 12. června konzultace 4 VH denně (8:00 – 11:30h)

1.C a 2.C – 15. června – 19. června konzultace 4 VH denně (8:00 – 11:30h)

1.A, 2.A, 3.A, 1.C, 2.C, 3.C – 22. června – 25. června konzultace 4 VH denně (8:00 – 11:30h)

30. června – předání vysvědčení v 8:30h

OBNOVENÍ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ NIŽŠÍCH ROČNÍKŮ VE ŠKOLE OD 8. 6. 2020 OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ŠKOLY V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

· zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“)
· dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními

Před vstupem do školy

· dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními
· pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu, pokud se nacházejí alespoň 2 osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry
· nutné dodržovat časový harmonogram výuky, kdy do školy přichází i odchází žáci ve skupinách tak, jak budou následně společně ve třídách
· nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Vstup do budovy školy

· vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
· všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky
· každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
· žák po vstupu do školy provede dezinfekci rukou, k dispozici jsou návleky na boty, ochranné obličejové štíty pro použití ve třídě jako možnost dvojité ochrany
· žák podepíše čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a o seznámení s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, aby zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách
· žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy

V budově školy

· přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěvu toalet dle časového harmonogramu výuky s cílem minimalizovat kontakty jak mezi skupinami, tak mezi jednotlivci včetně zaměstnanců školy
· při přesunech dodržovat odstupy 2 metry
· před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky
· na toaletě používat tekoucí pitnou vodu, mýdlo v dávkovači, dezinfekci a jednorázové papírové ručníky pro bezpečné osušení rukou
· před vstupem do počítačové učebny a do místnosti určené pro izolaci osoby s podezřením na nákazu COVID 19 dezinfikovat ruce a použít jednorázové papírové ubrousky pro bezpečné osušení rukou, které jsou umístěny před vstupem
· dezinfekční prostředky na ruce jsou přiděleny i do tříd
· větrání min. jednou za hodinu po dobu 5 min

Ve třídě

· žáci se rozmisťují do tříd dle časového harmonogramu výuky, ve kterém jsou stanoveny skupiny, počet žáků ve skupině (do 15 žáků), učebny, předměty, vyučující
· neprodleně po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem)
· V průběhu pobytu ve třídě nemusí ani žáci ani pedagogové nosit roušku. Pro možnost zvýšené ochrany žáků i pedagogických pracovníků je možné v průběhu pobytu ve třídě nosit roušku nebo ochranný obličejový štít, existuje i možnost dvojité ochrany
· při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku
· žáci si po každém konzultačním bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě
· v každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
· škola vede evidenci o docházce žáků do školy

Co mají žáci dělat v případě, že patří do rizikové skupiny:

· Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený v příloze č. 1 nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
· Doporučuje se, aby žáci zvážili tyto rizikové faktory a pokud patří do rizikové skupiny, rozhodli se o účasti na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
· Při prvním vstupu do školy předkládá žák tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy. Škola má tato prohlášení připravena k podpisu, přílohu č. 1 – čestné prohlášení nemusíte tedy tisknout.

Přesný časový harmonogram výuky s určením předmětů i vyučujících bude zaslán e-mailem a přes systém Bakaláři.