Obecné informace

TŘINECKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE, spol. s r.o. zahájila svou vzdělávací činnost dne 2. září 1994. Škola plní stanovené cíle výchovně vzdělávacího procesu, o čemž svědčí hodnocení České školní inspekce a taktéž „CERTIFIKÁT kvality“, který naše škola obdržela od Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska.
Využijte odborných znalostí a zkušeností našich pedagogických pracovníků, naší spolupráce s organizacemi a školami nejen našeho regionu, ale i v zahraničí.

Využijte odborných znalostí a zkušeností našich pedagogických pracovníků a externích vyučujících, naší spolupráce s firmami nejen našeho regionu, ale i v zahraničí (Velká Británie, Španělsko).

Škola je vybavena učebnami, které jsou přizpůsobeny kvalitnímu průběhu výuky odborných předmětů. Současně chceme dosáhnout odpovídající úrovně znalostí dvou cizích jazyků, k čemuž nemalou měrou přispívá rozšířená výuka cizích jazyků (2,5krát vyšší hodinová dotace výuky Anglického jazyka, nabídka Německého, Ruského a Polského jazyka), jazykové pobyty, semináře a v neposlední řadě odborné pracovní stáže v zahraničních firmách.

Učebny výpočetní techniky, techniky administrativy, jazykové učebny, speciální učebny s audiovizuální technikou, případně přemístitelná technika jsou zcela přizpůsobeny moderní formě výuky.

Výuka na naší škole probíhá systémem propojení teorie s praxí prostřednictvím exkurzí, odborných praxí v domácích i zahraničních firmách, na úřadech státní správy, výuky odborných předmětů externími odborníky i odbornými učiteli a přednášek různých odborníků a specialistů. To zajišťuje našim žákům vysokou teoretickou a praktickou připravenost v souladu se stanoveným profilem absolventa, potřebami praxe, ale i pokračováním ve studiu na vysoké škole.

Škola se pravidelně již po sedmé zapojuje do mezinárodního projektu Erasmu+, což je projekt plně financovaný EU, který umožňuje žákům 3 týdenní pracovní stáž ve firmách ve Velké Británii a Španělsku více.

Možnosti mimoškolních aktivit jsou široké, dle zájmu žáků, např. Adaptační kurz pro žáky 1. ročníků za symbolický poplatek, lyžařský kurz, výlety, exkurze více , tematické dny, Den evropských jazyků, návštěva Vánočních trhů v různých městech, školní ples, akce Celé Česko čte dětem, odborné kongresy, English Camp, přednášky prevence, atd.

Usilujeme o všestranný rozvoj osobnosti našich žáků tak, abychom z nich vychovali sebevědomé mladé lidi připravené pro aktivní život.

Třinecká obchodní akademie, spol. s r.o. nabízí denní studium těchto oborů vzdělání:

Všechny obory jsou s rozšířenou výukou cizích jazyků

V letošním roce se nekonají přijímací zkoušky.

Veřejnosprávní činnost

Absolvent oboru VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST disponuje kompetencemi pro výkon činností ve státní správě a samosprávě na obecních, městských a magistrátních úřadech. Je schopen zajišťovat odborné činnosti nebo ucelené agendy, např. v oblasti hospodaření s majetkem obce, vedení evidencí podle závazně platných předpisů, vedení agend správních a samosprávných komisí, práce související s vystavováním úředních dokladů, s určováním, vyměřováním a vybíráním dávek a poplatků, se správním řízením apod.

Najde uplatnění i na úřadech práce, na finančních úřadech, v advokacii, soudnictví, v celní správě, v policejní správě, v sociální správě, ve vzdělávacích agenturách, nadacích, v institucích EU, v ekonomické sféře, v soukromém sektoru i v samostatné podnikatelské činnosti.

Absolvent oboru je schopen používat dva cizí jazyky jako prostředek profesní komunikace, ovládat programové vybavení počítače při řešení ekonomických úloh včetně práce s internetem. Píše desetiprstovou hmatovou metodou, vytváří písemnosti a dokumenty podle platných norem. Je schopen zajišťovat personální agendu malé i velké organizace. Při přípravě absolventa se klade důraz na přesnost, slušné chování, dodržování právních norem a obchodní etiky.

Absolventi mohou v průběhu studia složit státní zkoušku z psaní na klávesnici a také získat certifikát, který dokladuje kvalitu práce v účetním systému POHODA , který využívají ke své práci a podnikání desítky tisíc malých, středních i velkých podnikatelských subjektů a řada příspěvkových a neziskových organizací. Absolventům se tak zvyšuje konkurenceschopnost na trhu práce.

Absolventi oboru VSČ jsou připravováni také na další studium na vysokých školách, resp. na VOŠ, zejména ekonomického, právního, sociálního a jazykového zaměření.

Pro obor VSČ není stanovena povinná maturitní zkouška z matematiky.

Obchodní akademie

Obor OBCHODNÍ AKADEMIE je důsledně ekonomicky zaměřený a profesně velmi atraktivní. Absolventi se uplatní v širokém spektru ekonomických, obchodně podnikatelských, administrativních a organizačních činností ve všech typech organizací. Příkladem jsou tyto pracovní pozice – ekonom, účetní, personalista, fakturant, rozpočtář, asistent, bankovní a pojišťovací úředník, pracovník marketingu, obchodní zástupce, organizační pracovník, administrativní pracovník. Absolventi mají současně vytvořeny předpoklady k tomu, aby rozvíjeli svoje podnikatelské aktivity.

Předměty, profilující odbornost tohoto oboru, jsou: Ekonomika, Účetnictví, Praktické účetnictví na PC, Písemná a elektronická komunikace, Finanční řízení, Finanční trhy, Daně a Aplikovaná ekonomie, ve kterém dochází k propojení teoretických znalostí s prostředím v reálné firmě. Během studia je výuka propojena s odbornou praxí.

Výuce cizích jazyků je věnována značná dotace učebních hodin včetně výuky rodilým mluvčím a pobytů v cizině. Absolventi obchodní akademie aktivně komunikují ve dvou cizích jazycích. Absolventi píší na klávesnici všemi deseti prsty hmatovou metodou, vytváří písemnosti, dokumenty, formuláře, listiny a obchodní dopisy podle platných standardů.

Absolventi mohou v průběhu studia složit státní zkoušku z grafických disciplín, certifikát počítačové gramotnosti ECDL, a také získat certifikát, který dokladuje kvalitu práce v účetním systému POHODA , který využívají ke své práci a podnikání desítky tisíc malých, středních i velkých podnikatelských subjektů a řada příspěvkových a neziskových organizací. Absolventům se tak zvyšuje konkurenceschopnost na trhu práce.

Absolventi oboru OA jsou připraveni i pro vyšší odborné a vysokoškolské studium.

Pro obor OA není stanovena povinná maturitní zkouška z matematiky.

Informační technologie

Obor vzdělávání INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE je koncipován všeobecně bez konkrétního zaměření, např. na ekonomické vzdělání, jak bývá zvykem na mnoha středních školách. Umožňuje široký záběr v oboru informačních technologií a zajistí tak univerzalitu v dalším vzdělávání či široké uplatnění v praxi.

Při přímém nástupu do praxe jsou absolventi tohoto oboru schopni rychlé orientace v oboru. Získané vědomosti, dovednosti a návyky v oblasti hardwaru mohou využít například jako servisní technici. Dále se mohou uplatnit jako správcové počítačových sítí, odborní konzultanti, kteří jsou nápomocni při řešení problémů běžných uživatelů (jako tzv. superuživatel). Obzvlášť se však nabízí možnost pracovat jako programátoři. Mohou vykonávat činnosti, které přímo souvisejí s vytvářením a editací webových stránek organizací, řízením a zaváděním informačních systémů podniku. Dále se mohou uplatnit v oblasti marketingu a reklamy při práci s grafikou a multimédii. Kromě této činnosti jsou připraveni vykonávat dílčí analytické, organizační, administrativní a poradenské činnosti v soukromých firmách a v organizacích veřejné správy.

Absolventi během svého studia mají možnost získat certifikát ECDL, který jim pak může pomoci při uplatnění na trhu práce.

Kromě zaměření oboru na IT je navýšena hodinová dotace pro výuku cizích jazyků (prioritně anglického), včetně odborného cizího jazyka. Posílená je také dotace praktické výuky (pro lepší uplatnění absolventů na trhu práce v regionu – potenciálními zaměstnavateli jsou kromě IT firem hlavně strojírenské a hutnické podniky).

Absolventi oboru vzdělání IT získají složením maturitní zkoušky odborné vzdělání, které jim umožní buď pokračovat v dalším studiu na vysoké škole, popřípadě na vyšší odborné škole technického zaměření, nebo uplatnění v praxi.


Pro obor IT není stanovena povinná maturitní zkouška z matematiky.

Shrnutí

Obory vzdělání jsou čtyřleté a všechny jsou ukončeny maturitní zkouškou. V průběhu studia školy umožní vykonat státní zkoušku z grafických disciplín více Pro žáky – Státní zkouška z grafických disciplín, certifikáty POHODA a ECDL, absolvovat nepovinný předmět Řízení motorových vozidel, včetně získání řidičského průkazu a ve 4. ročníku přípravu ke studiu na VŠ.

Vycházíme vstříc vrcholovým sportovcům, umělcům, apod.

Na všech našich oborech vzdělání je nadstandardně posílena výuka cizích jazyků a profilujeme se jako Odborná škola s rozšířenou výukou cizích jazyků. Žáci se vyučují jazyk anglický jako „hlavní“, jako druhý jazyk si volí mezi jazykem německým, ruským a polským.

Na naší škole jsou vytvořeny také podmínky pro handicapované studenty a dlouholetou zkušenost se všemi typy integrací.

Pro imobilní studenty je výhodou naší školy skutečnost, že celá budova a všechny učebny jsou bezbariérové!

Předpokladem pro přijetí ke studiu je úspěšné absolvování devítileté školní docházky a úspěšné absolvování přijímacího řízení více.

Potvrzení lékaře v přihlášce ke vzdělávání více.

Nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění, nejsou stanovena žádná onemocnění nebo zdravotní obtíže vylučující nebo omezující zdravotní způsobilost uchazeče do všech nabízených oborů vzdělání, proto v přihlášce ke vzdělávání není vyžadováno „Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání“.

ŠKOLNÉ:

Měsíční školné je pro všechny obory vzdělání 1.200,- Kč po dobu trvání vzdělávání, s výjimkou měsíců července a srpna.
Školné je splatné vždy k 15. dni měsíce předcházejícího.
TRIA poskytuje škálu slev a úlev ze školného:

V případě jednorázové úhrady školného na celý školní rok (10 měsíců) zaplacené do 15. srpna daného roku, se školné snižuje o slevu ve výši 8%.

V posledním ročníku vzdělávání je školné hrazeno pouze za 9 měsíců.
Sleva na školném pro sourozence na škole, a to ve výši 50% pro druhého sourozence.
Snížení případně prominutí či rozložení školného v případě špatné sociální či finanční situace rodiny, a to na základě písemné žádosti.
TRIA může snížit školné při dosažení výborných studijních výsledků, a to ve formě prospěchového stipendia na celé následující pololetí školního roku:

  • Částkou 500,- Kč měsíčně při studijním průměru 1,000
  • Částkou 300,- Kč měsíčně při studijním průměru 1,001 – 1,200
  • Částkou 100,- Kč měsíčně při studijním průměru 1,201 – 1,500.