• Beskydská 1140, Třinec, 739 61, IČO: 61944084

Obecné informace

TŘINECKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY, s.r.o. je školou rodinného typu, která staví na pozitivním přístupu a profesionalitě.

Zahájila svou vzdělávací činnost dne 2. září 1994. Škola plní stanovené cíle výchovně vzdělávacího procesu, o čemž svědčí hodnocení České školní inspekce a taktéž „CERTIFIKÁT kvality“, který naše škola obdržela od Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska. Využijte odborných znalostí a zkušeností našich pedagogických pracovníků, naší spolupráce s organizacemi a školami nejen našeho regionu, ale i v zahraničí.

Využijte odborných znalostí a zkušeností našich pedagogických pracovníků a externích vyučujících, naší spolupráce s firmami nejen našeho regionu, ale i v zahraničí (Velká Británie, Španělsko).

Škola je vybavena učebnami, které jsou přizpůsobeny kvalitnímu průběhu výuky odborných předmětů. Současně chceme dosáhnout odpovídající úrovně znalostí dvou cizích jazyků, k čemuž nemalou měrou přispívá rozšířená výuka cizích jazyků (2,5krát vyšší hodinová dotace výuky anglického jazyka, nabídka německého, ruského a polského jazyka), jazykové pobyty, semináře a v neposlední řadě odborné pracovní stáže v zahraničních firmách.

Učebny výpočetní techniky, techniky administrativy, jazykové učebny, speciální učebny s audiovizuální technikou, případně přemístitelná technika jsou zcela přizpůsobeny moderní formě výuky.

Výuka na naší škole probíhá systémem propojení teorie s praxí prostřednictvím exkurzí, odborných praxí v domácích i zahraničních firmách, na úřadech státní správy a územní samosprávy, výuky odborných předmětů externími odborníky i odbornými učiteli a přednášek různých odborníků a specialistů. To zajišťuje našim žákům vysokou teoretickou a praktickou připravenost v souladu se stanoveným profilem absolventa, potřebami praxe, ale i pokračováním ve studiu na vysoké škole.

Škola se pravidelně již po sedmé zapojuje do mezinárodního projektu Erasmus+, což je projekt plně financovaný EU, který umožňuje žákům 3 týdenní pracovní stáž ve firmách ve Velké Británii a Španělsku více.

Možnosti mimoškolních aktivit jsou široké, dle zájmu žáků, např. Adaptační kurz pro žáky 1. ročníků za symbolický poplatek, lyžařský kurz, výlety, exkurze více, tematické dny, Den evropských jazyků, návštěva Vánočních trhů v různých městech, školní ples, akce Celé Česko čte dětem, odborné kongresy, English Camp, přednášky prevence, soutěže atd.

Usilujeme o všestranný rozvoj osobnosti našich žáků tak, abychom z nich vychovali sebevědomé mladé lidi připravené pro aktivní život.

TŘINECKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY, s.r.o. nabízí denní studium těchto oborů vzdělání:

Všechny obory jsou s rozšířenou výukou cizích jazyků

Ekonomické obory:

Technický obor:

Všechny obory jsou s rozšířenou výukou cizích jazyků

Shrnutí

Obory vzdělání jsou čtyřleté a všechny jsou ukončeny maturitní zkouškou. V průběhu studia mohou žáci vykonat Státní zkouška z grafických disciplín, certifikáty POHODA a ECDL, Cambridge English FCEfS.

Vycházíme vstříc vrcholovým sportovcům, umělcům, apod.

Na všech našich oborech vzdělání je nadstandardně posílena výuka cizích jazyků. Profilujeme se jako odborná škola s rozšířenou výukou cizích jazyků. Žáci se vyučují jazyk anglický jako „hlavní“, jako druhý jazyk si volí mezi jazykem německým, ruským a polským.

Na naší škole jsou vytvořeny také podmínky pro handicapované studenty a máme dlouholetou zkušenost se všemi typy integrací.

Pro imobilní studenty je výhodou naší školy skutečnost, že celá budova a všechny učebny jsou bezbariérové!

Předpokladem pro přijetí ke studiu je úspěšné absolvování devítileté školní docházky a úspěšné absolvování přijímacího řízení více.

ŠKOLNÉ:

Školné:

Měsíční školné je pro všechny obory vzdělání 1.200,- Kč po dobu trvání vzdělávání, s výjimkou měsíců července a srpna. Školné je splatné vždy k 15. dni měsíce předcházejícího.

TRIA poskytuje škálu slev a úlev ze školného:

V případě jednorázové úhrady školného na celý školní rok (10 měsíců) zaplacené do 15. srpna daného roku, se školné snižuje o slevu ve výši 8%.

V posledním ročníku vzdělávání je školné hrazeno pouze za 9 měsíců.

Sleva na školném pro sourozence na škole, a to ve výši 50% pro druhého sourozence.

Snížení případně prominutí či rozložení školného v případě špatné sociální či finanční situace rodiny, a to na základě písemné žádosti.

TRIA může snížit školné při dosažení výborných studijních výsledků, a to ve formě prospěchového stipendia na celé následující pololetí školního roku:

  • Částkou 600,- Kč měsíčně při studijním průměru 1,000
  • Částkou 300,- Kč měsíčně při studijním průměru 1,001 – 1,200
  • Částkou 200,- Kč měsíčně při studijním průměru 1,201 – 1,500.