Přijímací řízení

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Třinecká obchodní akademie, spol. s r.o., vyhlašuje v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a vyhláškou č. 353/2016 Sb., v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách, 2. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou (denní forma studia).

Počty přijímaných uchazečů pro jednotlivé obory vzdělání:

  • 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost – do naplnění kapacity 30 – ti žáků
  • 18-20-M/01 Informační technologie – do naplnění kapacity 30 – ti žáků

Organizace 2 kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019:

Vyhlášení: 16. 5. 2018

Odevzdání přihlášek ke vzdělávání: do 23. 5. 2018

Přihlášky na předepsaných tiskopisech. Jelikož nebude povinnou součástí přijímacích zkoušek jednotná (státní) přijímací zkouška, je nutné k přihlášce doložit počet bodů jednotné přijímací zkoušky z ČJ a MAT z prvního kola. Potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu není nutné!

Termín konání pohovoru je 24. 5. v 8.00 hodin.

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 V 1. KOLE

1. Lepší ze dvou výsledků jednotné přijímací zkoušky max. 60 Bodů (100 Bodů, váha 60%)
2. Průměr prospěchu na ZŠ (oba výsledky z předposl. ročníku a pololetní z posl. ročníku) max. 20 Bodů, váha 20%
3. Pohovor s uchazečem o vzdělávání
(hodnotí se další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti a zájem uchazeče o vzdělávání ve zvoleném oboru) cca 5 minut max. 20 Bodů, váha 20%

__________________________________________________________________________________

Součet max. 100 Bodů

POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE VÝSLEDKŮ HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ BUDE ZVEŘEJNĚNO 30.04.2018 POD REGISTRAČNÍM ČÍSLEM NA www.tria-tr.cz A NA ÚŘEDNÍ DESCE ŠKOLY. UCHAZEČI BUDOU PŘIJATI KE VZDĚLÁVÁNÍ DO JEDNOTLIVÝCH OBORŮ V TOMTO POŘADÍ AŽ DO NAPLNĚNÍ JEJICH KAPACITY. MINIMÁLNÍ HRANICE ÚSPĚŠNOSTI JE STANOVENANA 15 BODŮ Z CELKOVÉHO HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ.

V případě, že více uchazečů dosáhne stejného výsledného bodového ohodnocení, bude uplatněno kritérium většího počtu bodů z jednotných přijímacích zkoušek.

Po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů potvrdí uchazeč svůj úmysl vzdělávat se odevzdáním zápisového lístku řediteli SŠ, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých.

Jednotná přijímací zkouška (JPZ) se sestává z písemného didaktického testu z českého jazyka a literatury a z matematiky. Pro obory zakončené maturitní zkouškou je JPZ povinná. JPZ zadává a vyhodnocuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) a výsledek má 60% podíl na celkovém hodnocení uchazeče. Každý uchazeč má v řádném termínu právo konat JPZ dvakrát, započítává se lepší výsledek testů.

Ø Lepší ze dvou výsledků jednotné přijímací zkoušky(JPZ):

a. Didaktický test z českého jazyka a literatury:……………………….max. 30 Bodů (max. 50 Bodů, váha 60%)

b. Didaktický test z matematiky:………………………………………………max. 30 Bodů (max. 50 Bodů, váha 60%)

Ø Průměr prospěchu na ZŠ (oba výsledky předposl. ročníku a pololetní posl. ročníku):

ɸ 1,00 – 1,25………………………………………………………………………………..20 B
ɸ 1,26 – 1,50………………………………………………………………………………..17 B
ɸ 1,51 – 1,75………………………………………………………………………………..14 B
ɸ 1,76 – 2,00………………………………………………………………………………..11 B
ɸ 2,01 – 2,25……………………………………………………………………………….. 8 B
ɸ 2,26 – 2,50………………………………………………………………………………….5 B
ɸ 2,51 – 2,60………………………………………………………………………………….2 B
ɸ nad 2,61……………………………………………………………………………………..0 B
Ø Pohovor s uchazečem o vzdělávání (následuje po ukončení JPZ)

(hodnotí se další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti a zájem uchazeče o vzdělávání ve zvoleném oboru), cca 5 minut………………………………………………………………………………max. 20 Bodů, váha 20%

INFORMACE K PŘÍPRAVNÝM KURZŮM K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM:

Třinecká obchodní akademie pořádá přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro žáky s podanou přihláškou ke studiu ZDARMA. Přihlášku do přípravných kurzů si můžete stáhnout zde nebo vyzvednout na sekretariátu školy a odevzdat/doručit nejpozději do 1.3.2018.

Po odevzdání/doručení přihlášky ke vzdělávání budete po spárování obou přihlášek automaticky zařazeni do kurzu.

Harmonogram přípravných kurzů k PŘ 2017/2018:

Datum Administrace Předmět Přestávka Předmět
6.3.2018 15:00 – 15:15 15:15 – 16:30 MAT 16:30 – 16:45 16:45 – 18:00 ČJL
13.3.2018 15:00 – 15:05 15:05 – 16:20 ČJL 16:20 – 16:35 16:35 – 17:50 MAT
20.3.2018 15:00 – 15:05 15:05 – 16:20 MAT 16:20 – 16:35 16:35 – 17:50 ČJL
27.3.2018 15:00 – 15:05 15:05 – 16:20 ČJL 16:20 – 16:35 16:35 – 17:50 MAT
3.4.2018 15:00 – 15:05 15:05 – 16:20 MAT 16:20 – 16:35 16:35 – 17:50 ČJL
10.4.2018 15:00 – 15:05 15:05 – 16:35 ČJL 16:20 – 16:35 16:35 – 17:50 MAT

Náplní přípravných kurzů bude převážně příprava k jednotné přijímací zkoušce formou:

a) Řešení přijímacích zkoušek z minulých let
b) Řešení ukázkových přijímacích zkoušek
c) Řešení vlastních zadání

OBSAH A FORMA JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY:

Český jazyk a literatura:

Ø 50 Bodů, 60 minut
Ø Povolené pomůcky: modře nebo černě píšící propisovací tužka
Ø Uzavřené úlohy s nabídkou odpovědí
Ø Otevřené úlohy bez nabídky odpovědi

Matematika:

Ø 50 Bodů, 70 minut
Ø Povolené pomůcky: modře nebo černě píšící propisovací tužka, rýsovací pomůcky
Ø Uzavřené úlohy s nabídkou odpovědí
Ø Otevřené úlohy bez nabídky odpovědi
Ø Široce otevřené úlohy s hodnocením postupu řešení

Další kola přijímacího řízení proběhnou za předpokladu, že v 1. kole PŘ nebude naplněna kapacita jednotlivých oborů. V dalších kolech PŘ se Jednotná přijímací zkouška nekoná.