• Beskydská 1140, Třinec, 739 61, IČO: 61944084

Přijímací řízení

VYHLÁŠENÍ 3. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává TŘINECKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY, s.r.o., vyhlašuje v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění

Počty přijímaných uchazečů pro jednotlivé obory vzdělání:

Ø 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost – do naplnění kapacity 30 – ti žáků

Ø 18-20-M/01 Informační technologie – do naplnění kapacity 30 – ti žáků

Organizace 3 kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021:

Vyhlášení: 1. 7. 2020

Odevzdání přihlášek ke vzdělávání: do 28. 8.2020

Přihlášky na předepsaných tiskopisech. Jelikož nebude povinnou součástí přijímacích zkoušek jednotná (státní) přijímací zkouška, je nutné k přihlášce doložit počet bodů jednotné přijímací zkoušky z ČJ a MAT z prvního kola. Potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu není nutné!

Termín konání pohovoru – individuálně dle dohody se školou

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 V 3. KOLE

1. Výsledky jednotné přijímací zkoušky max. 60 Bodů (100 Bodů, váha 60%)

2. Průměr prospěchu na ZŠ

(oba výsledky z předposl. ročníku a pololetní z posl. ročníku) max. 20 Bodů, váha 20%

3. Pohovor s uchazečem o vzdělávání

(hodnotí se další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti a zájem uchazeče o vzdělávání ve zvoleném oboru) cca 5 minut max. 20 Bodů, váha 20%

__________________________________________________________________________________

Součet max. 100 Bodů

POŘADÍ PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ PODLE VÝSLEDKŮ HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ BUDE ZVEŘEJNĚNO 31. 8. 2020 POD REGISTRAČNÍM ČÍSLEM NA www.tria-tr.cz A NA ÚŘEDNÍ DESCE ŠKOLY. MINIMÁLNÍ HRANICE ÚSPĚŠNOSTI JE STANOVENANA 15 BODŮ Z CELKOVÉHO HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ.

V případě, že více uchazečů dosáhne stejného výsledného bodového ohodnocení, bude uplatněno kritérium většího počtu bodů z prospěchu na ZŠ.

Po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů potvrdí uchazeč svůj úmysl vzdělávat se odevzdáním zápisového lístku řediteli SŠ, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých.

Ø Výsledky jednotné přijímací zkoušky (JPZ):

a. Didaktický test z českého jazyka a literatury:……………………….max. 30 Bodů (max. 50 Bodů, váha 60%)

b. Didaktický test z matematiky:………………………………………………max. 30 Bodů (max. 50 Bodů, váha 60%)

Ø Průměr prospěchu na ZŠ (oba výsledky předposl. ročníku a pololetní posl. ročníku):

ɸ 1,00 – 1,25………………………………………………………………………………..20 B
ɸ 1,26 – 1,50………………………………………………………………………………..17 B
ɸ 1,51 – 1,75………………………………………………………………………………..14 B
ɸ 1,76 – 2,00………………………………………………………………………………..11 B
ɸ 2,01 – 2,25……………………………………………………………………………….. 8 B
ɸ 2,26 – 2,50………………………………………………………………………………….5 B
ɸ 2,51 – 2,60………………………………………………………………………………….2 B
ɸ nad 2,61……………………………………………………………………………………..0 B
Ø Pohovor s uchazečem o vzdělávání

(hodnotí se další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti a zájem uchazeče o vzdělávání ve zvoleném oboru), cca 5 minut………………………………………………………………………………max. 20 Bodů, váha 20%

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává TŘINECKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY, s.r.o., vyhlašuje v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění

Počty přijímaných uchazečů pro jednotlivé obory vzdělání:

Ø 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost – do naplnění kapacity 30 – ti žáků
Ø 18-20-M/01 Informační technologie – do naplnění kapacity 30 – ti žáků

Organizace 2 kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021:

Vyhlášení: 23. 6. 2020

Odevzdání přihlášek ke vzdělávání: do 29. 6.2020

Přihlášky na předepsaných tiskopisech. Jelikož nebude povinnou součástí přijímacích zkoušek jednotná (státní) přijímací zkouška, je nutné k přihlášce doložit počet bodů jednotné přijímací zkoušky z ČJ a MAT z prvního kola. Potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu není nutné!

Termín konání pohovoru – individuálně dle dohody se školou

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 V 2. KOLE

1. Výsledky jednotné přijímací zkoušky max. 60 Bodů (100 Bodů, váha 60%)

2. Průměr prospěchu na ZŠ

(oba výsledky z předposl. ročníku a pololetní z posl. ročníku) max. 20 Bodů, váha 20%

3. Pohovor s uchazečem o vzdělávání

(hodnotí se další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti a zájem uchazeče o vzdělávání ve zvoleném oboru) cca 5 minut max. 20 Bodů, váha 20%

__________________________________________________________________________________

Součet max. 100 Bodů

POŘADÍ PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ PODLE VÝSLEDKŮ HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ BUDE ZVEŘEJNĚNO 30. 6. 2020 POD REGISTRAČNÍM ČÍSLEM NA www.tria-tr.cz A NA ÚŘEDNÍ DESCE ŠKOLY. MINIMÁLNÍ HRANICE ÚSPĚŠNOSTI JE STANOVENANA 15 BODŮ Z CELKOVÉHO HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ.

V případě, že více uchazečů dosáhne stejného výsledného bodového ohodnocení, bude uplatněno kritérium většího počtu bodů z prospěchu na ZŠ.

Po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů potvrdí uchazeč svůj úmysl vzdělávat se odevzdáním zápisového lístku řediteli SŠ, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých.

Ø Výsledky jednotné přijímací zkoušky (JPZ):

a. Didaktický test z českého jazyka a literatury:……………………….max. 30 Bodů (max. 50 Bodů, váha 60%)

b. Didaktický test z matematiky:………………………………………………max. 30 Bodů (max. 50 Bodů, váha 60%)

Ø Průměr prospěchu na ZŠ (oba výsledky předposl. ročníku a pololetní posl. ročníku):

ɸ 1,00 – 1,25………………………………………………………………………………..20 B
ɸ 1,26 – 1,50………………………………………………………………………………..17 B
ɸ 1,51 – 1,75………………………………………………………………………………..14 B
ɸ 1,76 – 2,00………………………………………………………………………………..11 B
ɸ 2,01 – 2,25……………………………………………………………………………….. 8 B
ɸ 2,26 – 2,50………………………………………………………………………………….5 B
ɸ 2,51 – 2,60………………………………………………………………………………….2 B
ɸ nad 2,61……………………………………………………………………………………..0 B

Ø Pohovor s uchazečem o vzdělávání

(hodnotí se další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti a zájem uchazeče o vzdělávání ve zvoleném oboru), cca 5 minut………………………………………………………………………………max. 20 Bodů, váha 20%

ZMĚNY V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

1) Jeden řádný termín jednotných přijímacích zkoušek (JPZ) – 8. 6. 2020

JPZ koná uchazeč pouze jednou, a to ve škole uvedené na přihlášce první v pořadí

2) Navýšení časového limitu didaktických testů

DT MATEMATIKA 85minut

DT ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 70 minut

ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ

A POKYNY PRO OBDOBÍ PO ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ

POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE VÝSLEDKŮ HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ BUDE ZVEŘEJNĚNO DNE 16. 6. 2020 POD EVIDENČNÍM (REGISTRAČNÍM) ČÍSLEM NA www.tria-tr.cz A NA ÚŘEDNÍ DESCE ŠKOLY. UCHAZEČI BUDOU PŘIJATI KE VZDĚLÁVÁNÍ DO JEDNOTLIVÝCH OBORŮ V TOMTO POŘADÍ AŽ DO NAPLNĚNÍ JEJICH KAPACITY. MINIMÁLNÍ HRANICE ÚSPĚŠNOSTI JE STANOVENA NA 15 BODŮ Z CELKOVÉHO HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ.

PŘIJATÝM UCHAZEČŮM SE ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ NEZASÍLÁ.

V případě, že více uchazečů dosáhne stejného výsledného bodového ohodnocení, bude uplatněno kritérium většího počtu bodů z jednotných přijímacích zkoušek.

Zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů odešle ředitelka školy rozhodnutí o nepřijetí poštou. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení nelze podat, ale je možné podat žádost o vydání nového rozhodnutí ředitelce školy ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení.

Po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů potvrdí uchazeč svůj úmysl vzdělávat se odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých tzn. do 23. června 2020. V případě neodevzdání zápisového lístku ve stanovené lhůtě, zanikají posledních dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané SŠ.

TERMÍNY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

3. 6. 2020 1. TERMÍN ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – ŘÁDNÝ

5. 6. 2020 2. TERMÍN ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – ŘÁDNÝ

8. 6 2020 JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA (DIDAKTICKÝ TEST ČJL, MAT) – pouze 1 termín

19. 6. 2020 1. TERMÍN ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – NÁHRADNÍ

22. 6. 2020 2. TERMÍN ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – NÁHRADNÍ

23. 6. 2020 JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA (DIDAKTICKÝ TEST ČJL, MAT) – NÁHRADNÍ TERMÍN

Školní přijímací zkouška = Pohovor s uchazečem o vzdělávání (hodnotí se další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti a zájem uchazeče o vzdělávání ve zvoleném oboru) cca 5 minut max. 20 bodů, váha 20%

Kritéria přijímacího řízení zůstávají beze změny.

Na základě ustanovení tohoto zákona proběhne jednotná přijímací zkouška do prvního ročníku oboru středního vzdělání nejdříve 14 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středních školách. Uchazeči budou konat jednotnou přijímací zkoušku pouze v jednom řádném termínu. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví termín konání zkoušky po rozhodnutí o obnovení výuky ve školách a zveřejní jej na svých internetových stránkách.

Výsledek jednotné přijímací zkoušky se uplatní i na druhé škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce. Kritéria pro přijímaní uchazečů zůstávají v podobě, jak je stanovil ředitel příslušné školy. Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém splnění kritérií přijímacího řízení podílí nejméně 60 %, v případě oboru Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %. Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů do 8 kalendářních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky.

Náhradní termín konání jednotné přijímací zkoušky bude stanoven Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, které jej zveřejní na svých internetových stránkách.

VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává TŘINECKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVA, s.r.o., vyhlašuje v souladu s § 60 odst. 2) až 5) zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 353/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách, 1. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou – denní forma studia.

 • 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost – 30 žáků
 • 63-41-M/02 Obchodní akademie – 30 žáků
 • 18-20-M/01 Informační technologie – 30 žáků

Více v rubrice Obory

Organizace přijímacího řízení:

Odevzdání přihlášek ke vzdělávání do 1. 3. 2020. Přihlášky na předepsaných tiskopisech. Potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu není nutné!

Přihlášku lze podat dvakrát na stejnou střední školu na dva různé obory.

Tiskopisy přihlášek jsou k dispozici na stránkách MŠMT

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky a pohovoru v 1. kole přijímacího řízení:

1. řádný termín: 14. dubna 2020
2. řádný termín: 15. dubna 2020
1. náhradní termín: 13. května 2020
2. náhradní termín: 14. května 2020

Uchazeč, který se nedostaví k řádnému termínu JPZ, doručí do 3 dnů od termínu JPZ písemnou omluvu ze závažných důvodů ředitelce SŠ.

Uchazečům s přiznanými podpůrnými opatřeními 1. – 5. stupně budou u přijímacího řízení upraveny podmínky dle konkrétních vzdělávacích potřeb. Tito uchazeči přiloží k přihlášce ke střednímu vzdělávání doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření.

Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se na žádost, předloženou nejpozději do termínu stanoveného pro podání přihlášek, promíjí písemná zkouška z českého jazyka a literatury. Znalost českého jazyka u těchto uchazečů bude ověřena rozhovorem, a to v době konání písemných zkoušek.

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 V 1. KOLE

1. Lepší ze dvou výsledků jednotné přijímací zkoušky max. 60 Bodů (100 Bodů, váha 60%)

2. Průměr prospěchu na ZŠ(oba výsledky z předposl. ročníku a pololetní z posl. ročníku) max. 20 Bodů, váha 20%

3. Pohovor s uchazečem o vzdělávání (hodnotí se další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti a zájem uchazeče o vzdělávání ve zvoleném oboru) cca 5 minut max. 20 Bodů, váha 20%
__________________________________________________________________________________
Součet max. 100 Bodů

V případě, že více uchazečů dosáhne stejného výsledného bodového ohodnocení, bude uplatněno kritérium většího počtu bodů z jednotných přijímacích zkoušek.

POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE VÝSLEDKŮ HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ BUDE ZVEŘEJNĚNO POD REGISTRAČNÍM ČÍSLEM NA www.tria-tr.cz A NA ÚŘEDNÍ DESCE ŠKOLY. UCHAZEČI BUDOU PŘIJATI KE VZDĚLÁVÁNÍ DO JEDNOTLIVÝCH OBORŮ V TOMTO POŘADÍ AŽ DO NAPLNĚNÍ JEJICH KAPACITY. MINIMÁLNÍ HRANICE ÚSPĚŠNOSTI JE STANOVENA NA 15 BODŮ Z CELKOVÉHO HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ.

CZVV zpřístupní výsledky testů školám 28. dubna 2020. Ředitelé škol ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění výsledků ze strany CZVV a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Odvolání uchazeče proti výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů potvrdí uchazeč svůj úmysl vzdělávat se odevzdáním zápisového lístku řediteli SŠ, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých.

Jednotná přijímací zkouška (JPZ) se sestává z písemného didaktického testu z českého jazyka a literatury a z matematiky. Pro obory zakončené maturitní zkouškou je JPZ povinná. JPZ zadává a vyhodnocuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) a výsledek má 60% podíl na celkovém hodnocení uchazeče. Každý uchazeč má v řádném termínu právo konat JPZ dvakrát, započítává se lepší výsledek testů.

Lepší ze dvou výsledků jednotné přijímací zkoušky (JPZ):

a. Didaktický test z českého jazyka a literatury:……………………….max. 30 Bodů (max. 50 Bodů, váha 60%)

b. Didaktický test z matematiky:………………………………………………max. 30 Bodů (max. 50 Bodů, váha 60%)

Průměr prospěchu na ZŠ (oba výsledky předposl. ročníku a pololetní posl. ročníku):
ɸ 1,00 – 1,25………………………………………………………………………………..20B
ɸ 1,26 – 1,50………………………………………………………………………………..17B
ɸ 1,51 – 1,75………………………………………………………………………………..14B
ɸ 1,76 – 2,00………………………………………………………………………………..11B
ɸ 2,01 – 2,25………………………………………………………………………………..8B
ɸ 2,26 – 2,50………………………………………………………………………………….5B
ɸ 2,51 – 2,60………………………………………………………………………………….2B
ɸ nad 2,61……………………………………………………………………………………..0B

Pohovor suchazečem o vzdělávání(následuje po ukončení JPZ)(hodnotíse další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti a zájem uchazeče o vzdělávání vezvolenémoboru), cca 5 minut……………………………………………………………………………max. 20 Bodů, váha 20%

V Třinci 29. ledna 2020
Ing. Olga Nádvorníková
ředitelka školy

OBSAH A FORMA JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY:

Tiskopisy přihlášek jsou k dispozici na stránkách www.cermat.cz nebo www.msmt.cz
Časový rozvrh konání písemných testů jednotné přijímací zkoušky:
Zkušební schéma bylo zveřejněno na stránkách MŠMT: www.msmt.cz

Český jazyk a literatura:

 • 50 Bodů, 60 minut
 • Povolené pomůcky: modře nebo černě píšící propisovací tužka
 • Uzavřené úlohy s nabídkou odpovědí
 • Otevřené úlohy bez nabídky odpovědi

Matematika:

 • 50 Bodů, 70 minut
 • Povolené pomůcky: modře nebo černě píšící propisovací tužka, rýsovací pomůcky
 • Uzavřené úlohy s nabídkou odpovědí
 • Otevřené úlohy bez nabídky odpovědi
 • Široce otevřené úlohy s hodnocením postupu řešení

Další kola přijímacího řízení proběhnou za předpokladu, že v 1. kole PŘ nebude naplněna kapacita jednotlivých oborů. V dalších kolech PŘ se Jednotná přijímací zkouška nekoná.