Přijímací řízení

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ V NÁHRADNÍM TERMÍNU 1.KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ zde

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2017/2018 zde

Výsledky příjmacího řízení zde.

Dny otevřených dveří:

Naši školu můžete navštívit kdykoli po předešlé domluvě.

Organizace přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018:

Odevzdání přihlášek ke vzdělávání do 1.3.2017.

Přihlášky na předepsaných tiskopisech.

Potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu není nutné!

Přihlášku lze podat dvakrát na stejnou střední školu na dva různé obory.

Nabízíme denní studium v těchto oborů vzdělání:

 • 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost – 30 žáků
 • 63-41-M/02 Obchodní akademie – 30 žáků
 • 18-20-M/01 Informační technologie – 30 žáků

Více v rubrice Obory

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení:

 • 1. řádný termín: 12. dubna 2017
 • 2. řádný termín: 19. dubna 2017
 • 1. náhradní termín: 11. května 2017
 • 2. náhradní termín: 12. května 2017

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 V 1. KOLE

 • 1. Lepší ze dvou výsledků jednotné přijímací zkoušky max. 100 Bodů, váha 60%
 • 2. Průměr prospěchu na ZŠ -(oba výsledky z předposl. ročníku a pololetní z posl. ročníku) max. 30 Bodů, váha 30%
 • 3. Součet známek z profilujících předmětů na ZŠ (oba výsledky z předposl. ročníku a pololetní z posl. ročníku) max. 10 Bodů, váha 10%

__________________________________________________________________________________

Součet max. 140 Bodů

POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE VÝSLEDKŮ HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ BUDE ZVEŘEJNĚNO 2.5.2017 POD REGISTRAČNÍM ČÍSLEM NA www.tria-tr.cz A NA ÚŘEDNÍ DESCE ŠKOLY. UCHAZEČI BUDOU PŘIJATI KE VZDĚLÁVÁNÍ DO JEDNOTLIVÝCH OBORŮ V TOMTO POŘADÍ AŽ DO NAPLNĚNÍ JEJICH KAPACITY. MINIMÁLNÍ HRANICE ÚSPĚŠNOSTI NENÍ STANOVENA.


Po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů potvrdí uchazeč svůj úmysl vzdělávat se odevzdáním zápisového lístku řediteli SŠ, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých.


Jednotná přijímací zkouška (JPZ)
se sestává z písemného didaktického testu z českého jazyka a literatury a z matematiky. Pro obory zakončené maturitní zkouškou je JPZ povinná. JPZ zadává a vyhodnocuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) a výsledek má 60% podíl na celkovém hodnocení uchazeče. Každý uchazeč má v řádném termínu právo konat JPZ dvakrát, započítává se lepší výsledek testů.

Lepší ze dvou výsledků jednotné přijímací zkoušky:

 • Didaktický test z českého jazyka a literatury: max. 50 Bodů
 • Didaktický test z matematiky: max. 50 Bodů

Průměr prospěchu na ZŠ (oba výsledky předposl. ročníku a pololetní posl. ročníku):

 • ɸ 1,00 – 1,25 – 30 B
 • ɸ 1,26 – 1,50 – 25 B
 • ɸ 1,51 – 1,75 – 20 B
 • ɸ 1,76 – 2,00 – 15 B
 • ɸ 2,01 – 2,25 – 10 B
 • ɸ 2,26 – 2,50 – 5 B
 • ɸ 2,51 – 2,60 – 1 B
 • ɸ nad 2,61 – 0 B

Součet známek profilujících předmětů na ZŠ – Matematika, Český jazyk a literatura a Anglický jazyk (oba výsledky předposl. ročníku a pololetní posl. ročníku):

 • součet známek 9 až 14 – 10 B
 • součet známek 15 až 20 – 9 B
 • součet známek 21 až 26 – 8 B
 • součet známek 27 až 32 – 7 B
 • součet známek 33 – 6 B
 • součet známek 34 a 35 – 5 B
 • součet známek 36 a více – 0 B

INFORMACE K PŘÍPRAVNÝM KURZŮM K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM:

Třinecká obchodní akademie pořádá přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro žáky s podanou přihláškou ke studiu ZDARMA. Přihlášku do přípravných kurzů si můžete stáhnout na www.tria-tr.cz nebo vyzvednout na sekretariátu školy a odevzdat/doručit nejpozději do 1.3.2017.

Po odevzdání/doručení přihlášky ke vzdělávání budete po spárování obou přihlášek automaticky zařazeni do kurzu.

Přihláška na přípravný kurz

Harmonogram přípravných kurzů k PŘ 2017/2018:

Datum Administrace Předmět Přestávka Předmět
2.3.2017 15:00 – 15:15 15:15 – 16:30 MAT 16:30 – 16:45 16:45 – 18:00 ČJL
9.3.2017 15:00 – 15:05 15:05 – 16:20 ČJL 16:20 – 16:35 16:35 – 17:50 MAT
16.3.2017 15:00 – 15:05 15:05 – 16:20 MAT 16:20 – 16:35 16:35 – 17:50 ČJL
23.3.2017 15:00 – 15:05 15:05 – 16:20 ČJL 16:20 – 16:35 16:35 – 17:50 MAT
30.3.2017 15:00 – 15:05 15:05 – 16:20 MAT 16:20 – 16:35 16:35 – 17:50 ČJL
6.4.2017 15:00 – 15:05 15:05 – 16:35 ČJL 16:20 – 16:35 16:35 – 17:50 MAT

Náplní přípravných kurzů bude převážně příprava k jednotné přijímací zkoušce formou:

 • a) Řešení přijímacích zkoušek z minulých let
 • b) Řešení ukázkových přijímacích zkoušek
 • c) Řešení vlastních zadání

OBSAH A FORMA JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY:

Český jazyk a literatura:

 • 50 Bodů, 60 minut
 • Povolené pomůcky: modře nebo černě píšící propisovací tužka
 • Uzavřené úlohy s nabídkou odpovědí
 • Otevřené úlohy bez nabídky odpovědi

Matematika:

 • 50 Bodů, 70 minut
 • Povolené pomůcky: modře nebo černě píšící propisovací tužka, rýsovací pomůcky
 • Uzavřené úlohy s nabídkou odpovědí
 • Otevřené úlohy bez nabídky odpovědi
 • Široce otevřené úlohy s hodnocením postupu řešení

Další kola přijímacího řízení proběhnou za předpokladu, že v 1. kole PŘ nebude naplněna kapacita jednotlivých oborů. V dalších kolech PŘ se Jednotná přijímací zkouška nekoná.