Přijímací řízení

VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Třinecká obchodní akademie, spol. s r.o., vyhlašuje v souladu s § 60 odst. 2) až 5) zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a vyhláškou č. 353/2016 Sb., v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách, 1. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou (denní forma studia).

Počty přijímaných uchazečů pro jednotlivé obory vzdělání:

> 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost – 30 žáků
> 63-41-M/02 Obchodní akademie – 30 žáků
> 18-20-M/01 Informační technologie – 30 žáků

Více v rubrice Obory

Organizace přijímacího řízení:

Odevzdání přihlášek ke vzdělávání do 1.3.2019. Přihlášky na předepsaných tiskopisech. Potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu není nutné!

Přihlášku lze podat dvakrát na stejnou střední školu na dva různé obory.

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky a pohovoru v 1. kole přijímacího řízení:

1. řádný termín: 12. dubna 2019
2. řádný termín: 15. dubna 2019
1. náhradní termín: 13. května 2019
2. náhradní termín: 14. května 2019

Uchazeč, který se nedostaví k řádnému termínu JPZ, doručí do 3 dnů od termínu JPZ písemnou omluvu ze závažných důvodů ředitelce SŠ.

Uchazečům s přiznanými podpůrnými opatřeními 1. – 5. stupně budou u přijímacího řízení upraveny podmínky dle konkrétních vzdělávacích potřeb. Tito uchazeči přiloží k přihlášce ke střednímu vzdělávání doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření.

Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se na žádost, předloženou nejpozději do termínu stanoveného pro podání přihlášek, promíjí písemná zkouška z českého jazyka a literatury. Znalost českého jazyka u těchto uchazečů bude ověřena rozhovorem, a to v době konání písemných zkoušek.

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 V 1. KOLE

1. Lepší ze dvou výsledků jednotné přijímací zkoušky max. 60 Bodů (100 Bodů, váha 60%)
2. Průměr prospěchu na ZŠ (oba výsledky z předposl. ročníku a pololetní z posl. ročníku) max. 20 Bodů, váha 20%
3. Pohovor s uchazečem o vzdělávání
(hodnotí se další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti a zájem uchazeče o vzdělávání ve zvoleném oboru) cca 5 minut max. 20 Bodů, váha 20%

__________________________________________________________________________________

Součet max. 100 Bodů

V případě, že více uchazečů dosáhne stejného výsledného bodového ohodnocení, bude uplatněno kritérium většího počtu bodů z jednotných přijímacích zkoušek.

POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE VÝSLEDKŮ HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ BUDE ZVEŘEJNĚNO POD REGISTRAČNÍM ČÍSLEM NA www.tria-tr.cz A NA ÚŘEDNÍ DESCE ŠKOLY. UCHAZEČI BUDOU PŘIJATI KE VZDĚLÁVÁNÍ DO JEDNOTLIVÝCH OBORŮ V TOMTO POŘADÍ AŽ DO NAPLNĚNÍ JEJICH KAPACITY. MINIMÁLNÍ HRANICE ÚSPĚŠNOSTI JE STANOVENA NA 15 BODŮ Z CELKOVÉHO HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ.

CZVV zpřístupní výsledky testů školám 28. dubna 2019. Ředitelé škol ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění výsledků ze strany CZVV a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Odvolání uchazeče proti výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů potvrdí uchazeč svůj úmysl vzdělávat se odevzdáním zápisového lístku řediteli SŠ, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých.

Jednotná přijímací zkouška (JPZ) se sestává z písemného didaktického testu z českého jazyka a literatury a z matematiky. Pro obory zakončené maturitní zkouškou je JPZ povinná. JPZ zadává a vyhodnocuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) a výsledek má 60% podíl na celkovém hodnocení uchazeče. Každý uchazeč má v řádném termínu právo konat JPZ dvakrát, započítává se lepší výsledek testů.

Lepší ze dvou výsledků jednotné přijímací zkoušky(JPZ):

** Didaktický test z českého jazyka a literatury:……………………….max. 30 Bodů (max. 50 Bodů, váha 60%)

** Didaktický test z matematiky:………………………………………………max. 30 Bodů (max. 50 Bodů, váha 60%)

Průměr prospěchu na ZŠ (oba výsledky předposl. ročníku a pololetní posl. ročníku):

ɸ 1,00 – 1,25………………………………………………………………………………..20 B
ɸ 1,26 – 1,50………………………………………………………………………………..17 B
ɸ 1,51 – 1,75………………………………………………………………………………..14 B
ɸ 1,76 – 2,00………………………………………………………………………………..11 B
ɸ 2,01 – 2,25……………………………………………………………………………….. 8 B
ɸ 2,26 – 2,50………………………………………………………………………………….5 B
ɸ 2,51 – 2,60………………………………………………………………………………….2 B
ɸ nad 2,61……………………………………………………………………………………..0 B

Pohovor s uchazečem o vzdělávání (následuje po ukončení JPZ)

(hodnotí se další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti a zájem uchazeče o vzdělávání ve zvoleném oboru), cca 5 minut………………………………………………………………………………max. 20 Bodů, váha 20%

INFORMACE K PŘÍPRAVNÝM KURZŮM K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM:

Třinecká obchodní akademie pořádá přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro žáky s podanou přihláškou ke studiu ZDARMA. Přihlášku do přípravných kurzů si můžete stáhnout zde nebo vyzvednout na sekretariátu školy a odevzdat/doručit nejpozději do 1. 3. 2019.

Po odevzdání/doručení přihlášky ke vzdělávání budete po spárování obou přihlášek automaticky zařazeni do kurzu.

Harmonogram přípravných kurzů:

Datum Administrace Předmět Přestávka Předmět
5.3.2019 15:00 – 15:15 15:15 – 16:30 MAT 16:30 – 16:45 16:45 – 18:00 ČJL
12.3.2019 15:00 – 15:05 15:05 – 16:20 ČJL 16:20 – 16:35 16:35 – 17:50 MAT
19.3.2019 15:00 – 15:05 15:05 – 16:20 MAT 16:20 – 16:35 16:35 – 17:50 ČJL
26.3.2019 15:00 – 15:05 15:05 – 16:20 ČJL 16:20 – 16:35 16:35 – 17:50 MAT
2.4.2019 15:00 – 15:05 15:05 – 16:20 MAT 16:20 – 16:35 16:35 – 17:50 ČJL
9.4.2019 15:00 – 15:05 15:05 – 16:35 ČJL 16:20 – 16:35 16:35 – 17:50 MAT

Náplní přípravných kurzů bude převážně příprava k jednotné přijímací zkoušce formou:

a) Řešení přijímacích zkoušek z minulých let
b) Řešení ukázkových přijímacích zkoušek
c) Řešení vlastních zadání

OBSAH A FORMA JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY:

Tiskopisy přihlášek jsou k dispozici na stránkách CZVV nebo MŠMT.

Časový rozvrh konání písemných testů jednotné přijímací zkoušky: Zkušební schéma bylo zveřejněno na stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/file/49431/.

Český jazyk a literatura:

> 50 Bodů, 60 minut
> Povolené pomůcky: modře nebo černě píšící propisovací tužka
> Uzavřené úlohy s nabídkou odpovědí
> Otevřené úlohy bez nabídky odpovědi

Matematika:

> 50 Bodů, 70 minut
> Povolené pomůcky: modře nebo černě píšící propisovací tužka, rýsovací pomůcky
> Uzavřené úlohy s nabídkou odpovědí
> Otevřené úlohy bez nabídky odpovědi
> Široce otevřené úlohy s hodnocením postupu řešení

Další kola přijímacího řízení proběhnou za předpokladu, že v 1. kole PŘ nebude naplněna kapacita jednotlivých oborů. V dalších kolech PŘ se Jednotná přijímací zkouška nekoná.