Přijímací řízení

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává TŘINECKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY, s.r.o., vyhlašuje v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a vyhláškou č. 353/2016 Sb., v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách, 2. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou (denní forma studia).

Počty přijímaných uchazečů pro jednotlivé obory vzdělání:

  • 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost – do naplnění kapacity 30 – ti žáků
  • 18-20-M/01 Informační technologie – do naplnění kapacity 30 – ti žáků

Organizace 2 kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020:

Vyhlášení: 17. 5. 2019

Odevzdání přihlášek ke vzdělávání: do 24. 5.2019

Přihlášky na předepsaných tiskopisech. Jelikož nebude povinnou součástí přijímacích zkoušek jednotná (státní) přijímací zkouška, je nutné k přihlášce doložit počet bodů jednotné přijímací zkoušky z ČJ a MAT z prvního kola. V případě uchazečů, kteří jednotnou zkoušku nekonali, budou znalosti ověřeny školním testem z ČJ a MAT. Potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu není nutné!

Termín konání pohovoru případně školního testu z ČJ a MAT je 27. 5. v 8.00 hodin.

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 V 2. KOLE

1. Lepší ze dvou výsledků jednotné přijímací zkoušky max. 60 Bodů (100 Bodů, váha 60%)
2. Průměr prospěchu na ZŠ (oba výsledky z předposl. ročníku a pololetní z posl. ročníku) max. 20 Bodů, váha 20%
3. Pohovor s uchazečem o vzdělávání
(hodnotí se další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti a zájem uchazeče o vzdělávání ve zvoleném oboru) cca 5 minut max. 20 Bodů, váha 20%

__________________________________________________________________________________

Součet max. 100 Bodů

V případě, že více uchazečů dosáhne stejného výsledného bodového ohodnocení, bude uplatněno kritérium většího počtu bodů z jednotných přijímacích zkoušek.

POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE VÝSLEDKŮ HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ BUDE ZVEŘEJNĚNO POD REGISTRAČNÍM ČÍSLEM NA www.tria-tr.cz A NA ÚŘEDNÍ DESCE ŠKOLY. UCHAZEČI BUDOU PŘIJATI KE VZDĚLÁVÁNÍ DO JEDNOTLIVÝCH OBORŮ V TOMTO POŘADÍ AŽ DO NAPLNĚNÍ JEJICH KAPACITY. MINIMÁLNÍ HRANICE ÚSPĚŠNOSTI JE STANOVENA NA 15 BODŮ Z CELKOVÉHO HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ.

CZVV zpřístupní výsledky testů školám 28. dubna 2019. Ředitelé škol ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění výsledků ze strany CZVV a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Odvolání uchazeče proti výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů potvrdí uchazeč svůj úmysl vzdělávat se odevzdáním zápisového lístku řediteli SŠ, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých.

Jednotná přijímací zkouška (JPZ) se sestává z písemného didaktického testu z českého jazyka a literatury a z matematiky. Pro obory zakončené maturitní zkouškou je JPZ povinná. JPZ zadává a vyhodnocuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) a výsledek má 60% podíl na celkovém hodnocení uchazeče. Každý uchazeč má v řádném termínu právo konat JPZ dvakrát, započítává se lepší výsledek testů.

Lepší ze dvou výsledků jednotné přijímací zkoušky(JPZ):

** Didaktický test z českého jazyka a literatury:……………………….max. 30 Bodů (max. 50 Bodů, váha 60%)

** Didaktický test z matematiky:………………………………………………max. 30 Bodů (max. 50 Bodů, váha 60%)

Průměr prospěchu na ZŠ (oba výsledky předposl. ročníku a pololetní posl. ročníku):

ɸ 1,00 – 1,25………………………………………………………………………………..20 B
ɸ 1,26 – 1,50………………………………………………………………………………..17 B
ɸ 1,51 – 1,75………………………………………………………………………………..14 B
ɸ 1,76 – 2,00………………………………………………………………………………..11 B
ɸ 2,01 – 2,25……………………………………………………………………………….. 8 B
ɸ 2,26 – 2,50………………………………………………………………………………….5 B
ɸ 2,51 – 2,60………………………………………………………………………………….2 B
ɸ nad 2,61……………………………………………………………………………………..0 B

Pohovor s uchazečem o vzdělávání (následuje po ukončení JPZ)

(hodnotí se další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti a zájem uchazeče o vzdělávání ve zvoleném oboru), cca 5 minut………………………………………………………………………………max. 20 Bodů, váha 20%