Přijímací řízení

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro jednotlivé obory vzdělání:

 • 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost – 30 žáků
 • 63-41-M/02 Obchodní akademie – 30 žáků
 • 18-20-M/01 Informační technologie – 30 žáků

Více v rubrice Obory

Organizace přijímacího řízení:

Odevzdání přihlášek ke vzdělávání do 1. 3. 2020. Přihlášky na předepsaných tiskopisech. Potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu není nutné!

Přihlášku lze podat dvakrát na stejnou střední školu na dva různé obory.

Tiskopisy přihlášek jsou k dispozici na stránkách MŠMT

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky a pohovoru v 1. kole přijímacího řízení:

1. řádný termín: 14. dubna 2020
2. řádný termín: 15. dubna 2020
1. náhradní termín: 13. května 2020
2. náhradní termín: 14. května 2020

Uchazeč, který se nedostaví k řádnému termínu JPZ, doručí do 3 dnů od termínu JPZ písemnou omluvu ze závažných důvodů ředitelce SŠ.

Uchazečům s přiznanými podpůrnými opatřeními 1. – 5. stupně budou u přijímacího řízení upraveny podmínky dle konkrétních vzdělávacích potřeb. Tito uchazeči přiloží k přihlášce ke střednímu vzdělávání doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření.

Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se na žádost, předloženou nejpozději do termínu stanoveného pro podání přihlášek, promíjí písemná zkouška z českého jazyka a literatury. Znalost českého jazyka u těchto uchazečů bude ověřena rozhovorem, a to v době konání písemných zkoušek.

INFORMACE K PŘÍPRAVNÝM KURZŮM K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM:

TŘINECKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY pořádá přípravné kurzy z jazyka českého a matematiky k přijímacím zkouškám pro žáky s podanou přihláškou ke studiu ZDARMA. Přihlášku do přípravných kurzů si můžete stáhnout zde nebo vyzvednout na sekretariátu školy a odevzdat/doručit nejpozději do 1. 3. 2020 (ideálně s podanou přihláškou).

Po odevzdání/doručení přihlášky ke vzdělávání budete po spárování obou přihlášek automaticky zařazeni do kurzu.

Náplní přípravných kurzů bude převážně příprava k jednotné přijímací zkoušce formou:

a) řešení přijímacích zkoušek z minulých let

b) řešení ukázkových přijímacích zkoušek

c) řešení vlastních zadání

OBSAH A FORMA JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY:

Český jazyk a literatura:

 • 50 Bodů, 60 minut
 • Povolené pomůcky: modře nebo černě píšící propisovací tužka
 • Uzavřené úlohy s nabídkou odpovědí
 • Otevřené úlohy bez nabídky odpovědi

Matematika:

 • 50 Bodů, 70 minut
 • Povolené pomůcky: modře nebo černě píšící propisovací tužka, rýsovací pomůcky
 • Uzavřené úlohy s nabídkou odpovědí
 • Otevřené úlohy bez nabídky odpovědi
 • Široce otevřené úlohy s hodnocením postupu řešení

Další kola přijímacího řízení proběhnou za předpokladu, že v 1. kole PŘ nebude naplněna kapacita jednotlivých oborů. V dalších kolech PŘ se Jednotná přijímací zkouška nekoná.