• Beskydská 1140, Třinec, 739 61, IČO: 61944084

Maturity

TERMÍNY MATURITNÍCH ZKOUŠEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

26. 5. 2020 PRAKTICKÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA – 4. A, obor VSČ
27. 5. 2020 PRAKTICKÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA – 4. C, obor IT
1. 6. 2020 DIDAKTICKÉ TESTY AJ, MAT
2. 6. 2020 DIDAKTICKÝ TEST ČJL
10. – 12. 6. 2020 ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKA – 4. C, obor IT
15. – 19. 6. 2020 ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKA – 4. A, obor VSČ

Základní informace pro maturanty 2019/2020

Vždy aktuální informace o maturitní zkoušce najdete na webových stránkách https://maturita.cermat.cz . Další informace v systému Bakaláři, e-mailu, na nástěnce vedle sekretariátu ve škole a ve třídě.

Nabídka povinných a nepovinných maturitních zkoušek ve školním roce 2019/2020

Obor vzdělání: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

Společná část:
1. předmět: Český jazyk a literatura
2. předmět: Cizí jazyk nebo Matematika

Profilová část:
1. předmět: Veřejná správa
2. předmět: Právo
3. předmět: Praktická zkouška z odborných předmětů

Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie

Společná část:
1. předmět: Český jazyk a literatura
2. předmět: Cizí jazyk nebo Matematika

Profilová část:
1. předmět: Software
2. předmět: Hardware
3. předmět: Praktická zkouška z odborných předmětů

Maturitní témata

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky pro školní rok. 2019/2020

Hodnocení žáka u maturitních zkoušek schvaluje zkušební maturitní komise. Prospěch žáka je klasifikován pěti stupni: výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný a nedostatečný. Výsledek zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise v den konání ústní zkoušky.

a) Ústní zkoušky profilové části

Stupeň 1 (výborný) – Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Třinecká obchodní akademie, spol. s r.o. Beskydská 1140, Třinec 18

Stupeň 2 (chvalitebný) -. Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení úkolů, hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků.

Stupeň 3 (dobrý) – Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky.

Stupeň 4 (dostatečný) – Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. VV kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují nedostatky. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit.

Stupeň 5 (nedostatečný)
– Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti má vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele.

Obor 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
Praktická zkouška z odborných předmětů je hodnocena dle §24 vyhl. č. 177/2009

Předmět Maximální počet bodů Minimální počet bodů
Veřejná správa 30 13,5
Právo 30 13,5
Písemná a elektronická komunikace 30 13,5
Celkem 90 40,5

Výsledná klasifikace praktické zkoušky z odborných předmětů dle dosažených bodů

Počet dosažených bodů Známka
90 – 81 bodů 1 – výborný
80,9 – 72 bodů 2 – chvalitebný
71,9 – 54 bodů 3 – dobrý
53,9 – 40,5 bodu 4 – dostatečný
40,4 – 0 bodů 5 – nedostatečný

Pokud žák nesplní minimální počet bodů ze dvou nebo tří částí bude navržena zkušební komisi známka z praktické maturitní zkoušky 5 – nedostatečný.

Obor 18-20-M/01 Informační technologie

Praktická zkouška z odborných předmětů je hodnocena dle §24 vyhl. č. 177/2009

VARIANTY:

* PROGRAMOVÁNÍ
* KANCELÁŘSKÝ SOFTWARE
* ANATOMIE HARDWARU A SYSTÉMOVÝ SOFTWARE

Maximální počet bodů 100 bodů

Minimální počet bodů 40 bodů

Počet dosažených bodů Známka
100 – 90 bodů 1 – výborný
89,9 – 75 2 – chvalitebný
74,9 – 55 3 – dobrý
54,9 – 40 4 – dostatečný
39,9 – 0 bodů 5 – nedostatečný