Maturity

Přehled důležitých termínů maturitních zkoušek ve školním roce 2018/2019

10. 4. Konání písemných zkoušek společné části MZ – Český jazyk a literatura

11. 4. Konání písemných zkoušek společné části MZ – Anglický jazyk

15. 4. Konání praktické zkoušky z odborných předmětů profilové části MZ – obor IT

16. 4. Konání praktické zkoušky z odborných předmětů profilové části MZ – obor VSČ

2. 5. Konání didaktických testů společné části MZ – Matematika a Anglický jazyk

3. 5. Konání didaktických testů společné části MZ – Český jazyk a literatura

20. – 21. 5. Konání ústní MZ společné i profilové části – obor IT

22. – 24. 5. Konání ústní MZ společné i profilové části – obor VSČ

 

 

Nabídka povinných a nepovinných maturitních zkoušek ve školním roce 2018/2019

Obor vzdělání: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

Společná část:
1. předmět: Český jazyk a literatura
2. předmět: Cizí jazyk nebo Matematika

Profilová část:
1. předmět: Veřejná správa
2. předmět: Právo
3. předmět: Praktická zkouška z odborných předmětů

Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie

Společná část:
1. předmět: Český jazyk a literatura
2. předmět: Cizí jazyk nebo Matematika

Profilová část:
1. předmět: Ekonomika
2. předmět: Účetnictví
3. předmět: Praktická zkouška z odborných předmětů

Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie

Společná část:
1. předmět: Český jazyk a literatura
2. předmět: Cizí jazyk nebo Matematika

Profilová část:
1. předmět: Software
2. předmět: Hardware
3. předmět: Praktická zkouška z odborných předmětů

Další informace pro maturanty: Bakaláři, nástěnka vedle sekretariátu ve škole, www.novamaturita.cz.

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky pro školní rok. 2018/2019

Hodnocení žáka u maturitních zkoušek schvaluje zkušební maturitní komise. Prospěch žáka je klasifikován pěti stupni: výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný a nedostatečný. Výsledek zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise v den konání ústní zkoušky.

a) Ústní zkoušky profilové části

Stupeň 1 (výborný ) – Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Třinecká obchodní akademie, spol. s r.o. Beskydská 1140, Třinec 18

Stupeň 2 (chvalitebný) -. Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení úkolů, hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků.

Stupeň 3 (dobrý) – Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky.

Stupeň 4 (dostatečný) – Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. VV kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují nedostatky. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit.

Stupeň 5 (nedostatečný) – Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti má vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele.

Obor 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
Praktická zkouška z odborných předmětů je hodnocena dle §24 vyhl. č. 177/2009

Předmět Maximální počet bodů Minimální počet bodů
Veřejná správa 30 13,5
Právo 30 13,5
Písemná a elektronická komunikace 30 13,5
Celkem 90 40,5

Výsledná klasifikace praktické zkoušky z odborných předmětů dle dosažených bodů

Počet dosažených bodů Známka
90 – 81 bodů 1 – výborný
80,9 – 72 bodů 2 – chvalitebný
71,9 – 54 bodů 3 – dobrý
53,9 – 40,5 bodu 4 – dostatečný
40,4 – 0 bodů 5 – nedostatečný

Pokud žák nesplní minimální počet bodů ze dvou nebo tří částí bude navržena zkušební komisi známka z praktické maturitní zkoušky 5 – nedostatečný.

Obor 63-41-M/02 Obchodní akademie

Praktická zkouška z odborných předmětů je hodnocena dle §24 vyhl. č. 177/2009

Předmět Maximální počet bodů Minimální počet bodů
Účetnictví 40 18
Finanční řízení 20 9
Finanční trhy 20 9
Daně 20 9
Celkem 100 45

Výsledná klasifikace praktické zkoušky z odborných předmětů dle dosažených bodů

Počet dosažených bodů Známka
100 – 90 bodů 1 – výborný
89,9 – 80 2 – chvalitebný
79,9 – 60 3 – dobrý
59,9 – 45 4 – dostatečný
44,9 – 0 bodů 5 – nedostatečný

Pokud žák nesplní minimální počet bodů ze dvou a více částí bude navržena zkušební komisi známka z praktické maturitní zkoušky 5 – nedostatečný.

Obor 18-20-M/01 Informační technologie

Praktická zkouška z odborných předmětů je hodnocena dle §24 vyhl. č. 177/2009

VARIANTY:

* PROGRAMOVÁNÍ
* KANCELÁŘSKÝ SOFTWARE
* ANATOMIE HARDWARU A SYSTÉMOVÝ SOFTWARE

Maximální počet bodů 100 bodů

Minimální počet bodů 40 bodů

Počet dosažených bodů Známka
100 – 90 bodů 1 – výborný
89,9 – 75 2 – chvalitebný
74,9 – 55 3 – dobrý
54,9 – 40 4 – dostatečný
39,9 – 0 bodů 5 – nedostatečný

 

Maturitní témata