Aplikovaná ekonomie

Naše činnost v aplikované ekonomii

Aplikovaná ekonomie se účastní ekonomického vzdělávání mládeže pod nejstarší a nejrozsáhlejší neziskovou organizací na světě Junior Achievement. Tato organizace pomáhá mladým lidem prostřednictvím praktických zkušeností porozumět ekonomice života. Poznáváme tedy reálný svět práce a objevujeme svůj potenciál J.

1) Smlouvou o společnosti jsme si založili naši studentskou společnost MeK – Tria
2) Do této společnosti jsme si vložili vklady v celkové výši 4.200,-

Hurá! Měli jsme peníze, mohli jsme začít obchodní činnost.

Tržba do dnešního dne činí 27. 477 Kč. Můžeme tedy utrácet. Už jsme si dovolili zaplatit vstupné do firmy Radegast, vlak do vánoční Prahy a vstup na EXIT TOUR.

K útratě nám k dnešnímu dni ještě zbývá 3 596,- Kč + vrácení vkladu 300,- na osobu. Víme, že chceme ještě zorganizovat exkurzi po stopách Tomáše Bati. Už jsme byli na exkurzi v pivovaru Radegast, kterou jsme zorganizovali pro 3. a 4. ročníky naší školy. Objednali jsme autobus u firmy Arriva a zajistili jsme termín exkurze na 27. 1. 2016. V rámci vstupného byla i ochutnávka piva. Ale všichni včetně plnoletých žáků dostali pouze Birell, jelikož jsme byli na školní akci. Vstupné činilo 65 Kč, ale naše skupina aplikované ekonomie si uhradila celou exkurzi z vydělaných peněz.

Dobře si uvědomujeme, že když vyděláváme, měli bychom také myslet na charitativní činnost a naší školu, což jsme dokázali charitativní akcí Mikulášské dárky pro azylový dům pro matky v Třinci, výzdobou naší školy (Mikuláš, Vánoce, Valentýn) a akcemi jako Mikuláš na škole a valentýnská pošta.

Pro Vás všechny, kteří budete mít zájem dozvědět se o naší práci, připravíme jako všechny skupiny před námi na konci školního roku výroční zprávu. V ní najdete informace o všech oddělení firmy, ze kterých poznáte, co jsme za tento rok vlastně dělali a jak se nám to podařilo.J

Filip Waschek – prezident studentské společnosti MeK – Tria

 

Aplikovaná ekonomie

Zkvalitňování přípravy středoškolsky kvalifikovaných odborníků klade stále větší důraz na schopnosti absolventů středních škol prakticky používat poznatky získané v jednotlivých předmětech. Praktická použitelnost získaných poznatků však vyžaduje integraci poznatků a prohloubení činnostního charakteru výuky v ekonomických předmětech Proto se škola snaží o užší spojení školské přípravy s ekonomickou realitou a hledá různé formy integrace získaných poznatků. V současné době může použít tyto formy výuky:

  • ekonomická cvičení
  • cvičná kancelář
  • fiktivní firma
  • studentské sdružení (studentská firma)
  • praxe v reálném podniku
  • založení reálné firmy na škole

Na naší škole se v průběhu deseti let výuka integrovaných ekonomických poznatků soustředila do dvou forem výuky, a to do:

1. Fiktivní firma

Fiktivní firmaOd 1. září 1995 začala na škole působit první studentská fiktivní firma, která nesla název Excel Leasing, s. r. o. Jde o specifickou formu přípravy studentů středních škol na jejich budoucí práci v tržní ekonomice. Tato forma přípravy je organizována pod záštitou Centra FIF VŠE v Praze. Práce ve fiktivní firmě má co možná nejvíce připomínat práci ve skutečné firmě, pro kterou jsou žáci na obchodních akademiích připravováni, proto pracuje jako skutečná firma (výrobní, obchodní, případně dopravní). Využívá podklady z hospodářské praxe a řídí se platnými právními předpisy. Ve firmě probíhají všechny základní činnosti (nákup, prodej, reklama, písemný i telefonický hospodářský styk, fakturace a účtování, činnosti podnikového sekretariátu, apod.) Jediný, i když podstatný rozdíl ve srovnání se skutečnou firmou je v tom, že ve fiktivní firmě nedochází ke skutečnému pohybu zboží a peněz. Fiktivní firma pracuje s originálními podklady z praxe, s fiktivním zbožím a fiktivními penězi. K tomu účelu slouží jednak oběh dokladů uvnitř firmy, jednak její vztahy s dalšími firmami nejen u nás, ale i v zahraničí (zejména Rakousku, SRN, Dánsku, Francii a Velké Británii), kde je práce fiktivních firem již plně rozvinuta. Výhodou této formy výuky je snaha o maximální přiblížení se reálné praxi. Žáci plní určité konkrétní role, mění se vztahy mezi nimi a učitelem. Fiktivní firma umožňuje srovnávání úrovně znalostí mezi jednotlivými školami, vytváří u žáků pocit zodpovědnosti za dobré jméno školy. Celý systém práce navíc vede k týmové práci. V letech 1995 – 2003 pracovalo na škole 10 firem, kde se vystřídalo asi 150 studentů. Od školního roku 2003/2004 došlo k ukončení výuky v rámci FIF a výuka byla převedena na formu studentského sdružení AE.

2. Studenské združení

První studentské sdružení na naší škole bylo založeno 1.9.1996 v rámci programu Aplikované ekonomie organizace JUNIOR ACHIEVEMENT v Praze. Organizace působí na území ČR od roku 1991 jako pobočka organizace JUNIOR ACHIEVEMENT se sídlem v USA. JUNIOR ACHIEVEMENT je neziskovou organizací, pod jejíž záštitou se na středních školách zakládá pro každý školní rok studentské sdružení. Cílem progamu Aplikované ekonomie je umožnit studentům získání prvních praktických zkušeností v podnikání, v obchodník postupech, vedení agendy firmy, apod.

Při této formě výuky si žáci založí ve třídě firmu, která se zaměří na výrobu určitého výrobku nebo poskytování určitých služeb. Na rozdíl od fiktivních firem zde existuje reálné zboží, které se také prodává za reálné peníze. Výhodou tohoto způsobu výuky je větší motivace reálnými tržbami a možnost zaměřit se i na obory, kde má práce s reálným zbožím, případně poskytování reálných služeb své opodstatnění, není nutné vstupovat do kontaktu s nějakou centrálou ani s jinými školami. Studenti provádějí průzkum trhu, shromažďují kapitál, vyrábějí a prodávají výrobek, poskytují služby a vedou doklady o činnosti firmy. Práce ve firmě dává i možnost vyučovat ekonomické pojmy prostřednictvím praktické zkušenosti. Naše škola začala s programem aplikované ekonomie od roku 1996. Náplní práce jednotlivých studentských sdružení byla výroba triček s logem školy, batikovaných triček a kapesníčků, výroba rámů na obrazy, malba obrazů a pořádání charitativních akcí. V loňském roce věnovalo studentské sdružení a fiktivní firma na tento účel 5.450 Kč. V letošním roce působí na škole dvě studentská sdružení, a to TRIAMarket a TRIAStar. TRIAMarket se zabývá celoročním provozováním obchůdku v prostorách školy. TRIAStar pořádá kulturní akce pro studenty školy (Bažantka, vánoční besídka, apod.). Vyvrcholením činnosti této firmy je pořádání již tradičního školního plesu v prostorách KD TRISIA Třinec. Obě firmy zároveň vzájemně spolupracují při pořádání charitativních akcí. Výtěžek je věnován Dětskému domovu v Havířově – Suché. Lez říci, že obě formy integrované výuky mají pro rozvoj ekonomického myšlení a dovedností studentů značný přínos a mají pevné místo v učebním plánu školy.

Ing. Olga Nádvorníková
Ing. Věra Maroszová