• Beskydská 1140, Třinec, 739 61, IČO: 61944084

Školská rada

Složení školské rady při TŘINECKÁ AKADEMIE INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY, s.r.o.

Ve smyslu ustanovení § 167 zákona č. 561/2004 Sb., (Školský zákon), byla zřízena dnem 1. 12. 2005 Školská rada při TRIA.

  • Ing. Mária Schulhauserová – předseda Školské rady, zvolena 31.8.2021
  • Mgr. Roman Staszko – člen Školské rady z řad rodičů, zvolen 4.10.2021
  • Bc. Magdalena Raszková – člen Školské rady za zřizovatele

Školská rada je orgánem školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci navrhují dle č. 3 platného volebního řádu TRIA volební komisi kandidáty na členství ve Školské radě při TRIA z řad oprávněných osob.

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon):

§ 167
Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje Školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů Školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.
Funkční období členů Školské rady je tři roky. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, zasedání Školské rady svolává její předseda.

§ 168
Plný výčet kompetencí Školské rady je uveden v § 168, jsou jimi např.:

– Školská rada se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
– schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
– schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
– schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vzákladních a středních školách
– podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
– projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
– projednává inspekční zprávy České školní inspekce
– podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

§ 132
Další kompetence Školské rady jsou uvedeny v § 132, jsou jimi např.:

– Školská rada dbá na zachovávání účelu, pro který byla školská právnická osoba zřízena, a na řádné hospodaření s jejím majetkem, včetně finančních prostředků
– schvaluje jednací řád rady, vnitřní mzdový předpis a organizační řád školské právnické osoby
– projednává návrhy změn zřizovací listiny.