• Beskydská 1140, Třinec, 739 61, IČO: 61944084

Úřední deska

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává TŘINECKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY, s.r.o., vyhlašuje v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění 2. kolo přijímacího řízení do oboru:

Ø 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost – do naplnění kapacity

Organizace 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022:

Vyhlášení: 24. 5. 2021

Odevzdání přihlášek ke vzdělávání (na předepsaných tiskopisech) : do 7. 6. 2021

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 V 2. KOLE

1. Průměr prospěchu na ZŠ

(výsledek z pololetí předposledního ročníku a pololetí z posledního ročníku) max. 40 bodů

ɸ 1,00 – 1,50……………………………………………………………………………………………………..40 bodů
ɸ 1,51 – 2,00……………………………………………………………………………………………………..30 bodů
ɸ 2,01 – 2,50……………………………………………………………………………………………………..20 bodů
ɸ 2,51 – 2,99……………………………………………………………………………………………………..10 bodů
ɸ nad 2,99 …………………………………………………………………………………………………….…2 body

_________________________________________________________________________________

Součet max. 40 Bodů

POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE VÝSLEDKŮ HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ BUDE ZVEŘEJNĚNO POD REGISTRAČNÍM ČÍSLEM NA www.tria-tr.cz A NA ÚŘEDNÍ DESCE ŠKOLY 8. ČERVNA 2021. UCHAZEČI BUDOU PŘIJATI KE VZDĚLÁVÁNÍ V TOMTO POŘADÍ AŽ DO NAPLNĚNÍ KAPACITY.

Po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů potvrdí uchazeč svůj úmysl vzdělávat se odevzdáním zápisového lístku řediteli SŠ, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých. To znamená do 22. 6. 2021

V Třinci 24. května 2021
Ing. Olga Nádvorníková
ředitelka školy

VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává TŘINECKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVA, s.r.o., vyhlašuje v souladu s § 60 odst. 2) až 5) zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Opatřením obecné povahy vydané MŠMT účinného od 5. ledna 2021 a vyhláškou č. 353/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách, 1. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou – denní forma studia.

Počty přijímaných uchazečů pro jednotlivé obory vzdělání:

  • 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost – 30 žáků
  • 63-41-M/02 Obchodní akademie – 30 žáků
  • 18-20-M/01 Informační technologie – 30 žáků

Více v rubrice Obory

Organizace přijímacího řízení:

V přijímacím řízení pro rok 2021/2022 se jednotná přijímací zkouška konat nebude a je nahrazena školní přijímací zkouškou

Školní přijímací zkouška bude prezenční formou, pouze ve výjimečném případě může být formou distanční

Ředitelka školy rozhodne nejpozději do 8. března 2021 o nekonání školní přijímací zkoušky pokud počet přijatých přihlášek ke vzdělávání bude nižší nebo roven ředitelkou školy vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělání

Odevzdání přihlášek ke vzdělávání do 1. 3. 2021. Přihlášky na předepsaných tiskopisech. Potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu není nutné!

Přihlášku lze podat dvakrát i na stejnou střední školu na dva různé obory.

Termíny konání školní přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení:

1. řádný termín: 14. dubna 2021
2. řádný termín: 15. dubna 2021
1. náhradní termín: 14. května 2021
2. náhradní termín: 17. května 2021

Uchazeč, který se nedostaví k řádnému termínu školní přijímací zkoušky, doručí do 3 dnů od termínu ŠPZ písemnou omluvu ze závažných důvodů ředitelce SŠ.

Uchazečům s přiznanými podpůrnými opatřeními 1. – 5. stupně budou u přijímacího řízení upraveny podmínky dle konkrétních vzdělávacích potřeb. Tito uchazeči přiloží k přihlášce ke střednímu vzdělávání doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření.

Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se na žádost, předloženou nejpozději do termínu stanoveného pro podání přihlášek ověří znalost českého jazyka rozhovorem, a to v rámci konání školní přijímací zkoušky.

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 V 1. KOLE

1. Školní přijímací zkouška
pohovor s uchazečem o vzdělání, délka pohovoru je 15 minut – hodnotí se skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti a zájem uchazeče o vzdělávání ve zvoleném oboru max. 60 bodů

Veřejnosprávní činnost
Budeme spolu diskutovat o výchově k občanství a finanční gramotnosti

Obchodní akademie
Budeme spolu diskutovat o výchově k občanství a finanční gramotnosti

Obor Informační technologie
Budeme spolu diskutovat o informačních a komunikačních technologiích a využití digitálních technologií

2. Průměr prospěchu na ZŠ
(výsledek z pololetí předposledního ročníku a pololetí z posledního ročníku) max. 40 bodů

ɸ 1,00 – 1,50……………………………………………………………………………………………………..40 bodů
ɸ 1,51 – 2,00……………………………………………………………………………………………………..30 bodů
ɸ 2,01 – 2,50……………………………………………………………………………………………………..20 bodů
ɸ 2,51 – 2,99……………………………………………………………………………………………………..10 bodů
ɸ nad 2,99 …………………………………………………………………………………………………….…2 body

_________________________________________________________________________________
Součet max. 100 Bodů

V případě, že více uchazečů dosáhne stejného výsledného bodového ohodnocení, bude uplatněno kritérium většího počtu bodů ze školní přijímací zkoušky.

POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE VÝSLEDKŮ HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ BUDE ZVEŘEJNĚNO POD REGISTRAČNÍM ČÍSLEM NA www.tria-tr.cz A NA ÚŘEDNÍ DESCE ŠKOLY 28. DUBNA 2021. UCHAZEČI BUDOU PŘIJATI KE VZDĚLÁVÁNÍ DO JEDNOTLIVÝCH OBORŮ V TOMTO POŘADÍ AŽ DO NAPLNĚNÍ JEJICH KAPACITY.

POKUD POČET PŘIJATÝCH PŘIHLÁŠEK KE VZDĚLÁVÁNÍ BUDE NIŽŠÍ NEBO ROVEN NEŽ ŘEDITELKOU ŠKOLY VYHLÁŠENÝ PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ DO OBORU VZDĚLÁNÍ A FORMY VZDĚLÁNÍ, ROZHODNE ŘEDITELKA ŠKOLY NEJPOZDĚJI DO 8. BŘEZNA 2021 O NEKONÁNÍ ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY A PŘIJME UCHAZEČE NA ZÁKLADĚ VYSVĚDČENÍ.

Odvolání uchazeče proti výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.
Po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů potvrdí uchazeč svůj úmysl vzdělávat se odevzdáním zápisového lístku ředitelce SŠ, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých.

V Třinci 25. ledna 2021
Ing. Olga Nádvorníková
ředitelka školy