Výchovné poradenství

Výchovný poradce:
Mgr. Jitka Jurzykowská (1.patro)

Konzultační hodiny:

  • Pondělí 8:50 – 9:35 hod.
  • Úterý 11:40 – 12:25 hod.

Informační servis v otázkách profesní orientace (volby povolání) zajišťuje výchovná poradkyně ve spolupráci s třídními učiteli a ostatními vyučujícími. Pro studenty naší školy jsou určeny přednášky a besedy s pracovníky Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání (IPS) o možnostech dalšího uplatnění. Podmínky přijímacího řízení na vysoké školy (talentové zkoušky, výkonnostní limity, lékařská potvrzení, speciální vyšetření apod.) a další informace jsou sděleny na nástěnkách, pro zájemce (studenty i rodiče) mohou být doplněny individuálními konzultacemi. Při výběru vysoké školy, popř. vyšší odborné školy, je nutno sladit zájem žáka, jeho talentové předpoklady a rovněž perspektivu oboru na trhu práce.

Zvláštností naší školy je péče o studenty se specifickými vývojovými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie) a studenty tělesné postižené. Spolupráci s rodinou a vyučujícími především jazyků zajišťuje výchovná poradkyně.

Třetí důležitou oblastí výchovného poradenství na naší škole je komplexní program primární prevence sociálně patologických jevů, realizovaný od roku 1997 výchovným poradcem a koordinátorem školní prevence ve spolupráci s celým pedagogickým sborem. Cílem minimálního preventivního programu „Škola bez drog“ je vést žáky ke zdravému sebevědomí, správnému sebehodnocení, k poznání sama sebe, k zvládnutí stresů a zátěžových situací, k dovednosti řešit své problémy bez pomocí návykových látek, k zodpovědnosti za zdraví své i ostatních a k vytváření eticky vhodných postojů a způsobů chování (viz. Minimální preventivní program).