Aktuality

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Seznam přijatých uchazečů dle stanovených kritérií od školního roku 2022/2023 – 1. kolo přijímacího řízení ZDE.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Písemně se rozhodnutí o přijetí uchazečům NEZASÍLAJÍ.
Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole, potvrďte odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy a to nejpozději do 10 pracovních dnů, které se počítají ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů tzn. do 13. května 2022.
V případě, neodevzdání zápisového lístku ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazečů ke vzdělávání v dané SŠ.