Přijímací řízení

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

Jednotná přijímací zkouška v roce 2023 
 • Časový rozvrh konání jednotných přijímacích zkoušek v roce 2022/2023 zde
Důležité odkazy s informacemi k přijímacímu řízení na střední školy

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – naši školu můžete také navštívit kdykoli po předešlé domluvě na tel. 558 321 671.

 

VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává TŘINECKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY, s.r.o., vyhlašuje v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 353/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách, 1. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou  – denní forma studia.

Počty přijímaných uchazečů pro jednotlivé obory vzdělání:

 • 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost – 22 žáků
 • 63-41-M/02 Obchodní akademie – 22 žáků
 • 18-20-M/01 Informační technologie – 24 žáků

Více v rubrice Obory

Organizace přijímacího řízení:

Odevzdání přihlášek ke vzdělávání do 1. 3. 2023. Přihlášky na předepsaných tiskopisech. Potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu není nutné!

Přihlášku lze podat dvakrát na stejnou střední školu na dva různé obory.

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky a pohovoru v 1. kole přijímacího řízení:

 1. řádný termín: 13. dubna 2023
 2. řádný termín: 14. dubna 2023
 3. náhradní termín: 10. května 2023
 4. náhradní termín: 11. května 2023

Uchazeč, který se nedostaví k řádnému termínu JPZ, doručí do 3 dnů od termínu JPZ písemnou omluvu ze závažných důvodů ředitelce SŠ, koná pak zkoušku v náhradním termínu.

Uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami budou u přijímacího řízení upraveny podmínky dle konkrétních vzdělávacích potřeb. Tito uchazeči přiloží k přihlášce ke střednímu vzdělávání doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření.

Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky (doložit vysvědčením posledního a předposledního ročníku), se dle §20 odst. 4 školského zákona na jejich žádost, předloženou nejpozději do termínu stanoveného pro podání přihlášek, promíjí zkouška z českého jazyka (tzn. didaktický test jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury). Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, bude u těchto uchazečů ověřena rozhovorem, a to v době konání písemných zkoušek. Uchazečům – cizincům podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. (Cizinci podle Lex Ukrajina, doložit dokladem o dočasné ochraně) se na jejich žádost, předloženou nejpozději do termínu stanoveného pro podání přihlášek, promíjí zkouška z českého jazyka (tzn. didaktický test jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury). Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, bude u těchto uchazečů ověřena rozhovorem, a to v době konání písemných zkoušekCizinec má právo na základě žádosti připojené k přihlášce konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 V 1. KOLE

 1. Lepší ze dvou výsledků jednotné přijímací zkoušky …………………………………………………………………………… 60 bodů (váha 60%)
 2. Průměr prospěchu na ZŠ (oba výsledky z předposl. ročníku a pololetní z posl. ročníku) ……………. 20 bodů, váha 20%
 1. Pohovor s uchazečem (hodnotí se další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti a zájem uchazeče o vzdělávání ve zvoleném oboru) 12 minut …………. 20 bodů, váha 20%

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Součet                                                                                                                                        max. 100 bodů

 

V případě, že více uchazečů dosáhne stejného výsledného bodového ohodnocení, bude uplatněno kritérium většího počtu bodů za průměr prospěchu na ZŠ.

POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE VÝSLEDKŮ HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ BUDE ZVEŘEJNĚNO POD REGISTRAČNÍM ČÍSLEM NA www.tria-tr.cz A NA ÚŘEDNÍ DESCE ŠKOLY. UCHAZEČI BUDOU PŘIJATI KE VZDĚLÁVÁNÍ DO JEDNOTLIVÝCH OBORŮ V TOMTO POŘADÍ AŽ DO NAPLNĚNÍ JEJICH KAPACITY. MINIMÁLNÍ HRANICE ÚSPĚŠNOSTI JE STANOVENA NA 15 BODŮ Z CELKOVÉHO HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ.

CZVV zpřístupní výsledky testů školám 28. dubna 2023. Ředitelka školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění výsledků ze strany CZVV a zveřejní seznam přijatých uchazečů na webových stránkách a úřední desce. Odvolání nepřijatého uchazeče proti výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů potvrdí uchazeč svůj úmysl vzdělávat se odevzdáním zápisového lístku ředitelce SŠ, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých.

Jednotná přijímací zkouška (JPZ) se sestává z písemného didaktického testu z českého jazyka a literatury a z matematiky. Pro obory zakončené maturitní zkouškou je JPZ povinná. JPZ zadává a vyhodnocuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) a výsledek má 60% podíl na celkovém hodnocení uchazeče. Každý uchazeč má v řádném termínu právo konat JPZ dvakrát, započítává se lepší výsledek testů.

Lepší ze dvou výsledků jednotné přijímací zkoušky (JPZ):

  1. Didaktický test z českého jazyka a literatury:…………………………………………….…………  30 bodů (max. 50 bodů, váha 60%)
  2. Didaktický test z matematiky:……………………………………………………………………………………. 30 bodů (max. 50 bodů, váha 60%)
 • Průměr prospěchu na ZŠ (oba výsledky předposl. ročníku a pololetní posl. ročníku): ……………max. 20 bodů, váha 20%

ɸ            1,00 – 1,25……………………………………………………………………………  20 b

ɸ            1,26 – 1,50……………………………………………………………………………… 17 b

ɸ            1,51 – 1,75……………………………………………………………………………….. 14 b

ɸ            1,76 – 2,00……………………………………………………………………………… 11 b

ɸ            2,01 – 2,25………………………………………………………………………………. 8 b

ɸ            2,26 – 2,50……………………………………………………………………………… 5 b

ɸ            2,51 – 2,60………………………………………………………………………………. 2 b

ɸ            nad 2,61…………………………………………………………………………………  0 b

 • Pohovor s uchazečem o vzdělávání (následuje po ukončení JPZ) .………………………………………max. 20 bodů, váha 20%

 

V  Třinci 25. ledna 2023

Ing. Olga Nádvorníková

ředitelka školy

 

KRITÉRIA ROZHOVORU V PŘÍPADĚ PROMINUTÍ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA

 • Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky dle §20 odst. 4 školského zákona
 • Uchazečům cizincům podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. (Cizinci podle Lex Ukrajina)
 • Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, bude u těchto uchazečů ověřena rozhovorem (dále jen zkouška), a to v době konání písemných zkoušek
 • Zkouška je komisionální a je hodnocena Ano/Ne
 • Příprava 20 minut, možnost použití překladového slovníku 

Zkouška se skládá z těchto částí:

Ústní část (otázky) z tematických okruhů:

 1. Informace o sobě (př. Jak se jmenujete? Kolik vám je let? Odkud jste?……) Ano/Ne
 2. Jazyky (př. Jakým jazykem doma mluvíte? Jak dlouho studujete češtinu?……) Ano/Ne
 3. Základní škola (př. Do jaké školy chodíte? Který předmět máte rád/a?……) Ano/Ne
 4. Střední škola (př. Proč chcete studovat na naší škole? Jakou profesi chcete dělat?…….) Ano/Ne
 5. Volný čas (př. Co děláte ve volném čase? Děláte nějaký sport? Máte doma nějaké zvíře?…..) Ano/Ne
 6. Prezentace předem připraveného samostatného projevu na libovolné téma (př. Můj oblíbený film? Můj kamarád……) – cca 1 minutu Ano/Ne 
 7. Popis obrázku – 10 vět Ano/Ne
 8. Čtení textu s porozuměním – hlasité čtení a odpověď na 5 otázek k textu Ano/Ne
 9. Používání základních frází (pozdravy, omluvy, žádost o opakování otázky…..) Ano/Ne 

Celkové je možno získat 9x ANO, 0 – 4x ANO = výsledné hodnocení NE, 5 – 9x ANO = výsledné hodnocení AN0,

 

V Třinci 25. ledna 2023

Ing. Olga Nádvorníková

ředitelka školy

Informace k přípravným kurzům k přijímacím zkouškám:

TŘINECKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY, s.r.o. pořádá přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro žáky s podanou přihláškou ke studiu ZDARMA.

Přihlášku do přípravných kurzů si můžete stáhnout zde (pro žáky, ke stažení) nebo vyzvednout na sekretariátu školy a odevzdat/doručit nejpozději do 1. 3. 2023.

Po odevzdání/doručení přihlášky ke vzdělávání budete po spárování obou přihlášek automaticky zařazeni do kurzu.

Harmonogram přípravných kurzů:

DatumAdministracePředmětPřestávkaPředmět
2. 3. 202315:00 – 15:1515:15 – 16:30 MAT16:30 – 16:4516:45 – 18:00 ČJL
9. 3. 202315:00 – 15:0515:05 – 16:20 ČJL16:20 – 16:3516:35 – 17:50 MAT
16. 3. 202315:00 – 15:0515:05 – 16:20 MAT16:20 – 16:3516:35 – 17:50 ČJL
23. 3. 202315:00 – 15:0515:05 – 16:20 ČJL16:20 – 16:3516:35 – 17:50 MAT
30. 3. 202315:00 – 15:0515:05 – 16:20 MAT16:20 – 16:3516:35 – 17:50 ČJL
5. 4. 202315:00 – 15:0515:05 – 16:35 ČJL16:20 – 16:3516:35 – 17:50 MAT

Náplní přípravných kurzů bude převážně příprava k jednotné přijímací zkoušce formou:

 1. Řešení přijímacích zkoušek z minulých let
 2. Řešení ukázkových přijímacích zkoušek
 3. Řešení vlastních zadání

LETNÍ CAMPY

I v roce 2023 se můžete těšit na letní ICT a English Camp!