Přijímací řízení

Důležitý odkaz pro podrobné, přehledně a srozumitelně podané informace k přijímacímu řízení na www.prihlaskynastredni.cz

Důležitá data 1. kola přijímacího řízení:

K podkladům rozhodnutí před jeho vydáním je možné se vyjádřit v pondělí 13. 5. v době od 9:00 hod – 15:00 hod v sídle školy na adrese Beskydská 1140, po předchozí domluvě na tel. 558 321 671 (tzv. nahlížení do spisu před vydáním rozhodnutí).

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 15. 5. 2024 na veřejně přístupném místě ve škole (web a úřední deska školy) a v informačním systému. Tímto se považují rozhodnutí o přijetí/nepřijetí za oznámená. Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí se tedy uchazečům neposílá.

VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává TŘINECKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY, s.r.o., vyhlašuje v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a vyhláškou

 č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v aktuálním znění, 1. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou  – denní forma studia.

 

POČTY PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ PRO JEDNOTLIVÉ OBORY VZDĚLÁNÍ:

 • 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost          17 žáků
 • 63-41-M/02 Obchodní akademie             17 žáků
 • 18-20-M/01 Informační technologie          24 žáků

ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

Termín odevzdání přihlášek ke vzdělávání včetně příloh pro 1. kolo přijímacího řízení je od 1. února 2024 do 20. února 2024. Přihlášky lze podat elektronicky prostřednictvím informačního systému DIPSY nebo v podobě výpisu získaného z informačního systému DIPSY nebo na předepsaném tiskopisu. Potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu není nutné.

Uchazeč podává nejvýše 3 přihlášky. Na všech přihláškách uvede nejvýše 3 obory vzdělání na vybraných středních školách, a to ve stejném pořadí. Pořadí oborů a škol určuje prioritu volby.

Doklad o splnění povinné školní docházky (vysvědčení) musí být odevzdán škole nejpozději v den, kdy se uchazeč stane jejím žákem, tj. 1. září.

 

TERMÍNY KONÁNÍ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY V 1. KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

 

 1. řádný termín: 12. dubna 2024
 2. řádný termín: 15. dubna 2024
 3. náhradní termín: 29. dubna 2024
 4. náhradní termín: 30. dubna 2024

Školu, na které bude uchazeč konat jednotné přijímací zkoušky (dále JPZ), určí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále CZVV) a pozvánku k jejímu konání obdrží uchazeč 14 dnů před konáním zkoušky. Uchazeč, který se nedostaví pro vážné důvody k řádnému termínu JPZ , doručí nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu JPZ písemnou omluvu řediteli SŠ, ve které měl přijímací zkoušku konat, koná pak zkoušku v náhradním termínu.

Uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami budou u přijímacího řízení upraveny podmínky dle konkrétních vzdělávacích potřeb. U těchto uchazečů bude přílohou přihlášky doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření.

 

Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky (doložit vysvědčením posledního a předposledního ročníku), se dle §20 odst. 4 školského zákona na jejich žádost (žádost je přílohou přihlášky), promíjí zkouška z českého jazyka (tzn. didaktický test jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury). Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, bude u těchto uchazečů ověřena rozhovorem. Uchazečům – cizincům podle zákona č. 67/2022 Sb. (Cizinci podle Lex Ukrajina, doložit dokladem o dočasné ochraně) se na jejich žádost (žádost je přílohou přihlášky), promíjí zkouška z českého jazyka (tzn. didaktický test jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury). Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, bude u těchto uchazečů ověřena rozhovorem. Cizinec má právo na základě žádosti (žádost je přílohou přihlášky) konat písemný test jednotné přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce.

 

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 V 1. KOLE

 1. Lepší ze dvou výsledků jednotné přijímací zkoušky           100 bodů (váha 66,67%)
 • Didaktický test z českého jazyka a literatury…………………………………………….…………   50 bodů
 • Didaktický test z matematiky…………………………………………………………………………… 50 bodů

 

 1. Průměr prospěchu na ZŠ 

(oba výsledky z předposledního ročníku a pololetní z posledního ročníku)

50 bodů (váha 33,33%)

 • 1,00 – 1,10………………………………………………………………………… 50 b
 • 1,11 – 1,20………………………………………………………………………… 48 b
 • 1,21 – 1,30………………………………………………………………………… 46 b
 • 1,31 – 1,40………………………………………………………………………… 44 b
 • 1,41 -1,50………………………………………………………………………… 42 b
 • 1,51 – 1.70………………………………………………………………………… 35 b
 • 1,71 – 1,90………………………………………………………………………… 30 b
 • 1,91 – 2,10………………………………………………………………………… 25 b
 • 2,11 – 2,30………………………………………………………………………… 15 b
 • 2,31 – 2,50………………………………………………………………………… 10 b
 • 2,51- 2.70 …………………………………………………………………………. 5 b
 • nad 2,71……………………………………………………………………………. 0 b

____________________________________________________________________________________

Součet                                                                                             150 bodů 

Minimální hranice pro přijetí je získání 20 bodů.

V případě, že více uchazečů dosáhne stejného výsledného bodového ohodnocení, rozhodne lepší výsledek dle dalších kritérií v tomto pořadí. Rozdíly budou hodnoceny přidělením 0,1 bodu.

 1. vyšší počet bodů za průměr prospěchu na ZŠ
 2. lepší známka z předmětu AJ (první cizí jazyk) z pololetí posledního ročníku
 3. lepší známka z předmětu AJ (první cizí jazyk) z konce předposledního ročníku
 4. lepší známka z předmětu AJ (první cizí jazyk) z pololetí předposledního ročníku
 5. vyšší počet bodů za JPZ z ČJL
 6. vyšší počet bodů za JPZ z MAT

VÝSLEDEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) podle výsledků dosažených uchazeči při přijímacím řízení a v souladu s pořadím oborů vzdělávání v přihlášce informuje ředitele školy o pořadí uchazečů, kteří budou přijati. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny ve středu 15. května 2024 na veřejně přístupném místě ve škole (web a úřední deska školy) a v informačním systému DIPSY. Tímto se považují rozhodnutí o přijetí/nepřijetí za oznámená. Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí se tedy uchazečům neposílá.

V případě, že uchazeč nechce nastoupit do oboru vzdělání, kam byl přijat, podá v tomto oboru „vzdání se“ svého místa, a to do 21. května 2024 a škola to zapíše do systému. Teprve potom bude mít zákonný zástupce nebo uchazeč možnost podat přihlášku do 2. nebo dalšího kola v jiných školách/oborech.

 

V  Třinci 29. ledna 2024

 

Ing. Olga Nádvorníková v.r.

ředitelka školy

 

POKYNY PRO UCHAZEČE CIZINCE – KRITÉRIA ROZHOVORU  –  ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA – tj. pokyny pro uchazeče cizince:

 • Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky dle §20 odst. 4 školského zákona
 • Uchazečům cizincům podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. (Cizinci podle Lex Ukrajina)
 • Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, bude u těchto uchazečů ověřena rozhovorem (dále jen zkouška)
 • Zkouška je komisionální a je hodnocena Ano/Ne
 • Příprava 20 minut, možnost použití překladového slovníku 

Zkouška se skládá z těchto částí (vztahuje se pouze na uchazeče cizince):

Ústní část (otázky) z tematických okruhů:

 1. Informace o sobě (př. Jak se jmenujete? Kolik vám je let? Odkud jste?……) Ano/Ne
 2. Jazyky (př. Jakým jazykem doma mluvíte? Jak dlouho studujete češtinu?……) Ano/Ne
 3. Základní škola (př. Do jaké školy chodíte? Který předmět máte rád/a?……) Ano/Ne
 4. Střední škola (př. Proč chcete studovat na naší škole? Jakou profesi chcete dělat?…….) Ano/Ne
 5. Volný čas (př. Co děláte ve volném čase? Děláte nějaký sport? Máte doma nějaké zvíře? ….) Ano/Ne
 6. Prezentace předem připraveného samostatného projevu na libovolné téma (př. Můj oblíbený film? Můj kamarád……) – cca 1 minutu Ano/Ne 
 7. Popis obrázku – 10 vět Ano/Ne
 8. Čtení textu s porozuměním – hlasité čtení a odpověď na 5 otázek k textu Ano/Ne
 9. Používání základních frází (pozdravy, omluvy, žádost o opakování otázky, …) Ano/Ne 

Celkové je možno získat 9x ANO, 0 – 4x ANO = výsledné hodnocení NE, 5 – 9x ANO = výsledné hodnocení AN0.

 

V Třinci 29. ledna 2024

 

 

 

Ing. Olga Nádvorníková v.r.

ředitelka školy