Obecné informace

O nás

TŘINECKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY, s.r.o. je školou rodinného typu, která staví na pozitivním přístupu a profesionalitě.

Škola zahájila svou vzdělávací činnost dne 2. září 1994. Plní stanovené cíle výchovně vzdělávacího procesu, o čemž svědčí hodnocení České školní inspekce a taktéž „CERTIFIKÁT kvality“, který naše škola obdržela od Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska.
Využijte odborných znalostí a zkušeností našich pedagogických pracovníků, naší spolupráce s organizacemi a školami nejen našeho regionu, ale i v zahraničí.
Škola je vybavena učebnami, které jsou přizpůsobeny kvalitnímu průběhu výuky odborných předmětů. Současně chceme dosáhnout odpovídající úrovně znalostí dvou cizích jazyků, k čemuž nemalou měrou přispívá rozšířená výuka cizích jazyků – anglického jazyka a nabídka německého, ruského a polského jazyka, jazykové pobyty, semináře a v neposlední řadě odborné pracovní stáže v zahraničních firmách v programu mobility ERASMUS +.
Učebny výpočetní techniky, techniky administrativy, jazykové učebny, speciální učebny s audiovizuální technikou, případně přemístitelná technika jsou zcela přizpůsobeny modernímu pojetí výuky.
Výuka na naší škole probíhá systémem propojení teorie s praxí prostřednictvím exkurzí, odborných praxí v domácích i zahraničních firmách, na úřadech státní správy a územní samosprávy, výuky odborných předmětů externími odborníky i odbornými učiteli a přednášek různých odborníků a specialistů. To zajišťuje našim žákům vysokou teoretickou a praktickou připravenost v souladu se stanoveným profilem absolventa, potřebami praxe, ale i pokračováním ve studiu na vysoké škole.
Škola se pravidelně zapojuje do mezinárodního projektu Erasmus+, což je projekt plně financovaný EU, který umožňuje žákům 3 týdenní pracovní stáž ve firmách v zahraničí více. Jako jedna z mála škol v regionu získala naše škola akreditaci pro program mobility Erasmus + pro období 2021 – 2028.

Možnosti mimoškolních aktivit jsou široké, dle zájmu žáků, např. Adaptační kurz pro žáky 1. ročníků za symbolický poplatek, lyžařský kurz, výlety, exkurze více, tematické dny, Den evropských jazyků, návštěva Vánočních trhů v různých městech, školní ples, akce Celé Česko čte dětem, odborné kongresy, English Camp, ICT Camp, přednášky prevence, soutěže atd.
Usilujeme o všestranný rozvoj osobnosti našich žáků tak, abychom z nich vychovali sebevědomé mladé lidi připravené pro aktivní život.

Studijní obory

TŘINECKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY, s.r.o. nabízí denní studium těchto oborů vzdělání:

Ekonomické obory

Technický obor

Všechny obory jsou s rozšířenou výukou cizích jazyků

Shrnutí

Obory vzdělání jsou čtyřleté a všechny jsou ukončeny maturitní zkouškou. V průběhu studia mohou žáci vykonat Státní zkoušku z grafických disciplín, získat ECDL, připravit se ke zkoušce Cambridge English FCE. Vycházíme vstříc vrcholovým sportovcům, umělcům, apod.

Na všech našich oborech vzdělání je nadstandardně posílena výuka cizích jazyků. Profilujeme se jako odborná škola s rozšířenou výukou cizích jazyků. Žáci se vyučují jazyk anglický jako „hlavní“, jako druhý jazyk si volí mezi jazykem německým, ruským a polským.

Na naší škole jsou vytvořeny také podmínky pro handicapované studenty a máme dlouholetou zkušenost se všemi typy integrací.

Pro imobilní studenty je výhodou naší školy skutečnost, že celá budova a všechny učebny jsou bezbariérové!

Předpokladem pro přijetí ke studiu je úspěšné absolvování devítileté školní docházky a úspěšné absolvování přijímacího řízení více.