Obory

TŘINECKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY, s.r.o.

nabízí denní studium těchto oborů vzdělání s maturitní zkouškou:

Ekonomické obory

Technický obor

Všechny obory jsou s rozšířenou výukou cizích jazyků

Veřejnosprávní činnost s rozšířenou výukou jazyků – ekonomický obor

Absolvent oboru VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST disponuje kompetencemi pro výkon činností ve státní správě a samosprávě na obecních, městských a magistrátních úřadech. Je schopen zajišťovat odborné činnosti nebo ucelené agendy, např. v oblasti hospodaření s majetkem obce, vedení evidencí podle závazně platných předpisů, vedení agend správních a samosprávných komisí, práce související s vystavováním úředních dokladů, s určováním, vyměřováním a vybíráním dávek a poplatků, se správním řízením apod.

Najde uplatnění i na úřadech práce, na finančních úřadech, v advokacii, soudnictví, v celní správě, v policejní správě, v sociální správě, ve vzdělávacích agenturách, nadacích, v institucích EU, v ekonomické sféře, v soukromém sektoru i v samostatné podnikatelské činnosti.

Absolvent oboru je schopen používat dva cizí jazyky jako prostředek profesní komunikace, ovládat programové vybavení počítače při řešení ekonomických úloh včetně práce s internetem. Píše desetiprstovou hmatovou metodou, vytváří písemnosti a dokumenty podle platných norem. Je schopen zajišťovat personální agendu malé i velké organizace. Při přípravě absolventa se klade důraz na přesnost, slušné chování, dodržování právních norem a obchodní etiky.

Absolventi mohou v průběhu studia složit státní zkoušku z psaní na klávesnici a také získat certifikát ECDL.

Výuce cizích jazyků je věnována vysoká dotace učebních hodin, včetně výuky rodilým mluvčím a odborných pracovních stáží v zahraničních firmách. Jsme akreditovanou školou pro program mobility ERASMUS+. Na škole je možnost získat certifikát FCE – Cambridge English.

To vše výrazně zvyšuje konkurenceschopnost absolventů na trhu práce.

Absolventi oboru VSČ jsou připravováni také na další studium na vysokých školách, resp. na VOŠ, zejména ekonomického, právního, sociálního a jazykového zaměření.

Obchodní akademie s rozšířenou výukou jazyků – ekonomický obor

Obor OBCHODNÍ AKADEMIE je důsledně ekonomicky zaměřený a profesně velmi atraktivní. Absolventi se uplatní v širokém spektru ekonomických, obchodně podnikatelských, administrativních a organizačních činností ve všech typech organizací. Příkladem jsou tyto pracovní pozice – ekonom, účetní, personalista, fakturant, rozpočtář, office manager, account manager, payables and receivables specialista, asistent, bankovní a pojišťovací specialista, marketing manager, obchodní zástupce, organizační pracovník, administrativní pracovník.

Absolventi mají současně vytvořeny předpoklady k tomu, aby rozvíjeli své vlastní podnikatelské aktivity.

Absolventi mohou v průběhu studia složit státní zkoušku z psaní na klávesnici a také získat certifikát ECDL. Dále mohou obdržet certifikát, který dokladuje kvalitu práce v ekonomickém systému POHODA, který využívají ke své práci a podnikání desítky tisíc malých, středních i velkých podnikatelských subjektů a řada příspěvkových a neziskových organizací.

Výuce cizích jazyků je věnována vysoká dotace učebních hodin, včetně výuky rodilým mluvčím a odborných pracovních stáží v zahraničních firmách. Jsme akreditovanou školou pro program mobility ERASMUS+. Na škole je možnost získat certifikát FCE – Cambridge English.

To vše výrazně zvyšuje konkurenceschopnost absolventů na trhu práce. Absolventi oboru OA jsou připravováni také na další studium na vysokých školách, resp. na VOŠ, zejména ekonomického, právního a jazykového zaměření.

Informační technologie s rozšířenou výukou jazyků – technický obor

Obor vzdělávání INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE je koncipován jako důsledně technický, nejde o úpravu ekonomického oboru, jak bývá zvykem na mnoha středních školách. Umožňuje široký záběr v oboru informačních technologií a zajistí tak univerzalitu v dalším vzdělávání či široké uplatnění v praxi.

Při přímém nástupu do praxe jsou absolventi tohoto oboru schopni rychlé orientace v oboru. Získané vědomosti, dovednosti a návyky v oblasti hardwaru mohou využít například jako servisní technici. Dále se mohou uplatnit jako správcové počítačových sítí, odborní konzultanti, kteří jsou nápomocni při řešení problémů běžných uživatelů (jako tzv. superuživatel). Obzvlášť se však nabízí možnost pracovat jako programátoři. Mohou vykonávat činnosti, které přímo souvisejí s vytvářením a editací webových stránek organizací, řízením a zaváděním informačních systémů podniku. Dále se mohou uplatnit v oblasti marketingu a reklamy při práci s grafikou a multimédii. Kromě této činnosti jsou připraveni vykonávat dílčí analytické, organizační, administrativní a poradenské činnosti v soukromých firmách a v organizacích veřejné správy.

Absolventi během svého studia mají možnost získat certifikát ECDL, který jim pak může pomoci při uplatnění na trhu práce.

Kromě zaměření oboru na IT je navýšena hodinová dotace pro výuku cizích jazyků (prioritně anglického), včetně odborného cizího jazyka. Výuce cizích jazyků je věnována vysoká dotace učebních hodin, včetně výuky rodilým mluvčím a odborných pracovních stáží v zahraničních firmách. Jsme akreditovanou školou pro program mobility ERASMUS+.

Na škole je možnost získat certifikát FCE – Cambridge English. Posílená je také dotace praktické výuky (pro lepší uplatnění absolventů na trhu práce).

Absolventi oboru vzdělání IT získají složením maturitní zkoušky odborné vzdělání, které jim umožní buď pokračovat v dalším studiu na vysoké škole, popřípadě na vyšší odborné škole technického zaměření, nebo uplatnění v praxi.

Všechny obory jsou čtyřleté, ukončené maturitní zkouškou, viz.