ŠKOLSKÝ PORADENSKÝ TÝM

Výchovný poradce a metodik prevence:    Mgr. Jitka Jurzykowská

Konzultační hodiny: Středa a čtvrtek 13:45 – 14:30 hod.

Zvláštností naší školy je péče o studenty se specifickými vývojovými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie) a studenty tělesné postižené. Spolupráci s rodinou a vyučujícími především jazyků zajišťuje výchovná poradkyně.

Další důležitou oblastí výchovného poradenství na naší škole je komplexní program primární prevence sociálně patologických jevů, realizovaný od roku 1997 výchovným poradcem a koordinátorem školní prevence ve spolupráci s celým pedagogickým sborem. Cílem minimálního preventivního programu „Škola bez drog“ je vést žáky ke zdravému sebevědomí, správnému sebehodnocení, k poznání sama sebe, k zvládnutí stresů a zátěžových situací, k dovednosti řešit své problémy bez pomocí návykových látek, k zodpovědnosti za zdraví své i ostatních a k vytváření eticky vhodných postojů a způsobů chování (viz. Minimální preventivní program).

Náplň práce výchovného poradce: 

 • pečovat o žáky se speciálními vzdělávacímí potřebami a o žáky nadané
 • sledovat legislativu týkající se vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků
 • ve spolupráci s třídními učiteli seznámit příslušné pedagogy s problematikou těchto žáků
 • koordinovat a zprostředkovávat metodickou a odbornou pomoc v případě žáků doporučených k integraci
 • projednávat vhodná podpůrná opatření, pomůcky a intervencí s PPP, SPC a s rodiči, realizovat podpůrná opatření
 • řešit prospěchové, výchovné a osobní problémy žáků formou individuálních pohovorů, skupinových pohovorů
 • koordinovat přenos informací o chování, prospěchu a problémech žáků mezi třídním učitelem a ostatními zainteresovanými pedagogy a mezi třídními učiteli a rodiči (zákonnými zástupci)
 • v případě nutnosti zajišťovat odborné služby psychologa, PPP, SVP

 

Náplň práce metodika prevence: 

 • cílem prevence sociálně patologických jevů je vytvořit ve škole takové prostředí, aby se minimalizoval výskyt sociálně patologických jevů jak u jednotlivců, tak u skupin
 • vést žáky ke zdravému životnímu stylu, výchově ke zdraví, osobní a duševní hygieně, zdravé výživě a pohybovým aktivitám
 • rozvíjet komunikační a sociální dovednosti žáků, schopnost řešit mezilidské vztahy
 • bránit proti manipulaci, zlepšit schopnosti žáků racionálně se rozhodovat v otázkách sociálně patologických jevů a odolávat negativnímu tlaku vrstevníků
 • vytvářet přátelské a spolupracující třídní kolektivy, rozvíjet toleranci, sebedůvěru a sebeúctu jedince v rámci kolektivu třídy
 • zajistit maximální informovanost rodičů v oblasti výchovy a vzdělávání žáků, vytvářet vztahu partnerství mezi školou, rodičem a žákem
 • zajistit další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování studentů

 

Kariérový poradce:   Mgr. Lucie Kantorová 

Konzultační hodiny: Pátek 10:45 – 12:45 hod.

Systém kariérního poradenství staví na vstřícném přístupu a profesionalitě stejně, jako veškerá činnost školy, jenž plní stanovené cíle výchovně vzdělávacího procesu. Usilujeme o všestranný rozvoj osobnosti našich žáků tak, abychom z nich vychovali sebevědomé mladé lidi připravené pro aktivní život.  

Kariérový poradce působí jako podpora žáků školy při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření, žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání a žáků nadaných. Kariérovým poradcem je pedagogický pracovník školy. Připraví a zrealizuje s žáky měsíčně dvě individuální setkání, která povedou k objevování jejich zájmů, preferencí, předpokladů a vhodných směrů vzdělávání a profesní orientace směřující k výběru povolání při vstupu na trh práce.

Setkání nejsou jedinou náplní práce kariérového poradce. Vedle samotných setkání se věnuje dalším činnostem:

 • doporučování vhodných informačních zdrojů a vhodných poradenských subjektů v návaznosti na žákovu situaci a poradenské potřeby,
 • příprava pro vstup na trh práce (příprava na pracovní pohovor, pomoc, konzultace při zpracování CV),
 • poradenství v oblasti mobility a profesních příležitostí v zahraničí,
 • komunikace s rodiči, včetně skupinového poradenství pro žáky a rodiče,
 • identifikace nadání/potenciálu každého žáka a podpora a vzdělávání pedagogických pracovníků v problematice podpory nadání, tvorba školního systému identifikace a podpory nadání, komunikace a sdílení informací s ostatními školami a partnery v daném tématu,
 • podpora žáků s potřebou podpůrných opatření/se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků ohrožených předčasným ukončením studia při výběru povolání,
 • podpora žáků nadaných,
 • spolupráce s krajskými institucemi, organizacemi a firmami při realizaci průřezového tématu Člověk a svět práce na školách a podpoře při vstupu na trh práce, realizace exkurzí, spolupráce s ÚP ČR a poradenskými pedagogickými pracovišti,
 • Spolupráce s vysokými školami nejen v regionu, ale v celé ČR – prezentace VŠ ve škole, informace o dnech otevřených dveří na VŠ, návštěva veletrhu VŠ Gaudeamus v Brně,
 • Spolupráce s koordinátory spolupráce se zaměstnavateli na identifikaci zaměstnavatelů pro odborné praxe, zpětná vazba žáků na odborné praxe, návštěvy odborníků z praxe ve výuce.  

Školní psycholog:   Mgr. Daria Gociek 

Konzultační hodiny:  Čtvrtek 14:00 – 15:00 hod. Je možno se obracet prostřednictvím emailu psycholog@tria-tr.cz a telefonu 604 478 167
Školní psycholog se soustředí především na následující činnosti:
 • péče o žáky s potřebou podpůrného opatření prvního stupně dle potřeby i dalších stupňů

 • individuální konzultační činnost dle aktuálních potřeb

 • pracuje se žáky, pedagogy i rodiči. Dokumentaci o svých činnostech vede v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a etickým kodexem školního psychologa. Školní psycholog spolupracuje se specializovanými školskými a dalšími poradenskými zařízeními, zejm. pedagogicko-psychologickými poradnami, dále se zařízeními a institucemi zdravotnickými a sociálními, s orgány státními i nestátními, s organizacemi péče o děti a mládež apod.

 • Prevence školního neúspěchu žáků (náprava, vedení, apod.)  Skupinová a komunitní práce s žáky. Koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod. Podpora spolupráce třídy a třídního učitele. Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání. Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí. Pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí.