ŠKOLSKÝ PORADENSKÝ TÝM

Výchovný poradce a preventista:    Mgr. Jitka Jurzykowská

Konzultační hodiny: Středa a čtvrtek 13:45 – 14:30 hod.

Zvláštností naší školy je péče o studenty se specifickými vývojovými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie) a studenty tělesné postižené. Spolupráci s rodinou a vyučujícími především jazyků zajišťuje výchovná poradkyně.

Další důležitou oblastí výchovného poradenství na naší škole je komplexní program primární prevence sociálně patologických jevů, realizovaný od roku 1997 výchovným poradcem a koordinátorem školní prevence ve spolupráci s celým pedagogickým sborem. Cílem minimálního preventivního programu „Škola bez drog“ je vést žáky ke zdravému sebevědomí, správnému sebehodnocení, k poznání sama sebe, k zvládnutí stresů a zátěžových situací, k dovednosti řešit své problémy bez pomocí návykových látek, k zodpovědnosti za zdraví své i ostatních a k vytváření eticky vhodných postojů a způsobů chování (viz. Minimální preventivní program).

Kariérový poradce:   Mgr. Lucie Kantorová 

Konzultační hodiny: Pátek 10:45 – 12:45 hod.
Systém kariérního poradenství staví na vstřícném přístupu a profesionalitě stejně, jako veškerá činnost školy, jenž plní stanovené cíle výchovně vzdělávacího procesu. Usilujeme o všestranný rozvoj osobnosti našich žáků tak, abychom z nich vychovali sebevědomé mladé lidi připravené pro aktivní život.
Školní poradenské pracoviště se soustředí především na následující činnosti:
 • doporučování vhodných informačních zdrojů a vhodných poradenských subjektů v návaznosti na žákovu situaci a poradenské potřeby,
 • příprava pro vstup na trh práce (příprava na pracovní pohovor, pomoc, konzultace při zpracování CV),
 • poradenství v oblasti mobility a profesních příležitostí v zahraničí,
 • komunikace s rodiči, včetně skupinového poradenství pro žáky a rodiče,
 • identifikace nadání/potenciálu každého žáka a podpora a vzdělávání pedagogických pracovníků v problematice podpory nadání, tvorba školního systému identifikace a podpory nadání, komunikace a sdílení informací s ostatními školami a partnery v daném tématu,
 • komunikace s rodiči, včetně skupinového poradenství pro žáky a rodiče,
 • podpora žáků s potřebou podpůrných opatření/se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků ohrožených předčasným ukončením studia při výběru povolání,
 • spolupráce s krajskými institucemi, organizacemi a firmami při realizaci průřezového tématu Člověk a svět práce na školách a podpoře při vstupu na trh práce, realizace exkurzí, spolupráce s ÚP ČR a poradenskými pedagogickými pracovišti.

Školní psycholog:   Mgr. Daria Gociek 

Konzultační hodiny:  Čtvrtek 14:00 – 15:00 hod. Je možno se obracet prostřednictvím emailu psycholog@tria-tr.cz a telefonu 604 478 167
Školní psycholog se soustředí především na následující činnosti:
 • péče o žáky s potřebou podpůrného opatření prvního stupně dle potřeby i dalších stupňů

 • individuální konzultační činnost dle aktuálních potřeb

 • pracuje se žáky, pedagogy i rodiči. Dokumentaci o svých činnostech vede v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a etickým kodexem školního psychologa. Školní psycholog spolupracuje se specializovanými školskými a dalšími poradenskými zařízeními, zejm. pedagogicko-psychologickými poradnami, dále se zařízeními a institucemi zdravotnickými a sociálními, s orgány státními i nestátními, s organizacemi péče o děti a mládež apod.

 • Prevence školního neúspěchu žáků (náprava, vedení, apod.)  Skupinová a komunitní práce s žáky. Koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod. Podpora spolupráce třídy a třídního učitele. Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání. Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí. Pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí.