ECDL A STÁTNÍ ZKOUŠKA Z GRAFICKÝCH DISCIPLÍN

Žákům naší školy je umožněno získat certifikát ECDL s mezinárodní platností, příprava probíhá v rámci výuky.

ECDL – European Computer Driving Licence je celosvětově rozšířený vzdělávací koncept v oblasti počítačové (digitální) gramotnosti a digitálních znalostí a dovedností. Ověřování digitálních znalostí a dovedností dle konceptu ECDL je procesně standardizované, objektivní a nezávislé na výpočetní technice a programovém prostředí, na kterém jsou zkoušky prováděny. V celém světě využívá jednotné a pravidelné aktualizované databáze testovacích úloh. Ověřování ECDL mohou provádět pouze akreditovaná testovací střediska (naše škola spolupracuje se střediskem Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava).

PROČ SLOŽIT STÁTNÍ ZKOUŠKU Z GRAFICKÝCH DISCIPLÍN?

Protože absolvováním státních zkoušek získá úspěšný uchazeč vysvědčení, dokládající jeho znalosti a zejména dovednosti z písemné komunikace, které podporují efektivní výkon především administrativních činností. Na rozdíl od řady komerčních certifikátů je toto vysvědčení vydáváno a garantováno přímo ministerstvem školství, a tudíž dává svému držiteli značnou výhodu při pracovních pohovorech. Státní zkoušky mají více než šedesátiletou tradici a jsou obecně velmi známé mezi zaměstnavateli, kteří vědí, že absolvování zkoušek garantuje vysokou úroveň dosažených znalostí a dovedností. Uchazeči tak absolvování zkoušky pomáhá při uplatnění se na trhu práce. Zaměstnavatelé jsou tedy na vysvědčení o této zkoušce zvyklí a vědí, že je pro ně zárukou kvality uchazeče.

Podrobné informace k realizaci zkoušek včetně vydané vyhlášky, zkušebního řádu a výše úplat za zkoušky jsou zveřejněny na stránkách www.nuv.cz společně s formuláři předtisků a typovými úlohami se správným řešením.