Školská rada

Základní informace

Ve smyslu ustanovení § 167 zákona č. 561/2004 Sb., (Školský zákon), byla zřízena dnem 1. 12. 2005 Školská rada při TRIA.

 • Ing. Patrik Bocek – předseda Školské rady
 • Mgr. Roman Staszko – člen Školské rady z řad rodičů
 • Bc. Magdalena Raszková – člen Školské rady za zřizovatele

Školská rada je orgánem školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci navrhují dle č. 3 platného volebního řádu TRIA volební komisi kandidáty na členství ve Školské radě při TRIA z řad oprávněných osob.

Školský zákon

§ 167

Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje Školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů Školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.
Funkční období členů Školské rady je tři roky. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, zasedání Školské rady svolává její předseda.

§ 168

Plný výčet kompetencí Školské rady je uveden v § 168, jsou jimi např.:

 • Školská rada se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vzákladních a středních školách
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

§ 132
Další kompetence Školské rady jsou uvedeny v § 132, jsou jimi např.:

 • Školská rada dbá na zachovávání účelu, pro který byla školská právnická osoba zřízena, a na řádné hospodaření s jejím majetkem, včetně finančních prostředků
 • schvaluje jednací řád rady, vnitřní mzdový předpis a organizační řád školské právnické osoby
 • projednává návrhy změn zřizovací listiny.