Úřední deska

VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává TŘINECKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY, s.r.o., vyhlašuje v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a vyhláškou

 č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v aktuálním znění, 1. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou  – denní forma studia.

 

POČTY PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ PRO JEDNOTLIVÉ OBORY VZDĚLÁNÍ:

 • 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost          17 žáků
 • 63-41-M/02 Obchodní akademie             17 žáků
 • 18-20-M/01 Informační technologie          24 žáků

ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

Termín odevzdání přihlášek ke vzdělávání včetně příloh pro 1. kolo přijímacího řízení je od 1. února 2024 do 20. února 2024. Přihlášky lze podat elektronicky prostřednictvím informačního systému DIPSY nebo v podobě výpisu získaného z informačního systému DIPSY nebo na předepsaném tiskopisu. Potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu není nutné.

Uchazeč podává nejvýše 3 přihlášky. Na všech přihláškách uvede nejvýše 3 obory vzdělání na vybraných středních školách, a to ve stejném pořadí. Pořadí oborů a škol určuje prioritu volby.

Doklad o splnění povinné školní docházky (vysvědčení) musí být odevzdán škole nejpozději v den, kdy se uchazeč stane jejím žákem, tj. 1. září.

 

TERMÍNY KONÁNÍ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY V 1. KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

 1. řádný termín: 12. dubna 2024
 2. řádný termín: 15. dubna 2024
 3. náhradní termín: 29. dubna 2024
 4. náhradní termín: 30. dubna 2024

Školu, na které bude uchazeč konat jednotné přijímací zkoušky (dále JPZ), určí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále CZVV) a pozvánku k jejímu konání obdrží uchazeč 14 dnů před konáním zkoušky. Uchazeč, který se nedostaví pro vážné důvody k řádnému termínu JPZ , doručí nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu JPZ písemnou omluvu řediteli SŠ, ve které měl přijímací zkoušku konat, koná pak zkoušku v náhradním termínu.

Uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami budou u přijímacího řízení upraveny podmínky dle konkrétních vzdělávacích potřeb. U těchto uchazečů bude přílohou přihlášky doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření.

 

Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky (doložit vysvědčením posledního a předposledního ročníku), se dle §20 odst. 4 školského zákona na jejich žádost (žádost je přílohou přihlášky), promíjí zkouška z českého jazyka (tzn. didaktický test jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury). Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, bude u těchto uchazečů ověřena rozhovorem. Uchazečům – cizincům podle zákona č. 67/2022 Sb. (Cizinci podle Lex Ukrajina, doložit dokladem o dočasné ochraně) se na jejich žádost (žádost je přílohou přihlášky), promíjí zkouška z českého jazyka (tzn. didaktický test jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury). Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, bude u těchto uchazečů ověřena rozhovorem. Cizinec má právo na základě žádosti (žádost je přílohou přihlášky) konat písemný test jednotné přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce.

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 V 1. KOLE

 1. Lepší ze dvou výsledků jednotné přijímací zkoušky           100 bodů (váha 66,67%)
 • Didaktický test z českého jazyka a literatury…………………………………………….…. 50 bodů
 • Didaktický test z matematiky…………………………………………………………………………… 50 bodů

 

 1. Průměr prospěchu na ZŠ                                                          50 bodů (váha 33,33%)

(oba výsledky z předposledního ročníku a pololetní z posledního ročníku)

 • 1,00 – 1,10………………………………………………………………………… 50 b
 • 1,11 – 1,20………………………………………………………………………… 48 b
 • 1,21 – 1,30………………………………………………………………………… 46 b
 • 1,31 – 1,40………………………………………………………………………… 44 b
 • 1,41 -1,50………………………………………………………………………… 42 b
 • 1,51 – 1.70………………………………………………………………………… 35 b
 • 1,71 – 1,90………………………………………………………………………… 30 b
 • 91 – 2,10………………………………………………………………………… 25 b
 • 2,11 – 2,30………………………………………………………………………… 15 b
 • 2,31 – 2,50………………………………………………………………………… 10 b
 • 2,51- 2.70 …………………………………………………………………………. 5 b
 • nad 2,71……………………………………………………………………………. 0 b

____________________________________________________________________________________

Součet                                                                                             150 bodů 

____________________________________________

Minimální hranice pro přijetí je získání 20 bodů.

____________________________________________

V případě, že více uchazečů dosáhne stejného výsledného bodového ohodnocení, rozhodne lepší výsledek dle dalších kritérií v tomto pořadí. Rozdíly budou hodnoceny přidělením 0,1 bodu.

 1. vyšší počet bodů za průměr prospěchu na ZŠ
 2. lepší známka z předmětu AJ (první cizí jazyk) z pololetí posledního ročníku
 3. lepší známka z předmětu AJ (první cizí jazyk) z konce předposledního ročníku
 4. lepší známka z předmětu AJ (první cizí jazyk) z pololetí předposledního ročníku
 5. vyšší počet bodů za JPZ z ČJL
 6. vyšší počet bodů za JPZ z MAT

VÝSLEDEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) podle výsledků dosažených uchazeči při přijímacím řízení a v souladu s pořadím oborů vzdělávání v přihlášce informuje ředitele školy o pořadí uchazečů, kteří budou přijati. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny ve středu 15. května 2024 na veřejně přístupném místě ve škole (web a úřední deska školy) a v informačním systému DIPSY. Tímto se považují rozhodnutí o přijetí/nepřijetí za oznámená. Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí se tedy uchazečům neposílá.

V případě, že uchazeč nechce nastoupit do oboru vzdělání, kam byl přijat, podá v tomto oboru „vzdání se“ svého místa, a to do 21. května 2024 a škola to zapíše do systému. Teprve potom bude mít zákonný zástupce nebo uchazeč možnost podat přihlášku do 2. nebo dalšího kola v jiných školách/oborech.

 

V  Třinci 29. ledna 2024

 

Ing. Olga Nádvorníková v.r.

ředitelka školy

 

 POKYNY PRO UCHAZEČE CIZINCE – KRITÉRIA ROZHOVORU  –  ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA – tj. pokyny pro uchazeče cizince:

 • Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky dle §20 odst. 4 školského zákona
 • Uchazečům cizincům podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. (Cizinci podle Lex Ukrajina)
 • Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, bude u těchto uchazečů ověřena rozhovorem (dále jen zkouška)
 • Zkouška je komisionální a je hodnocena Ano/Ne
 • Příprava 20 minut, možnost použití překladového slovníku 

Zkouška se skládá z těchto částí (vztahuje se pouze na uchazeče cizince):

Ústní část (otázky) z tematických okruhů:

 1. Informace o sobě (př. Jak se jmenujete? Kolik vám je let? Odkud jste?……) Ano/Ne
 2. Jazyky (př. Jakým jazykem doma mluvíte? Jak dlouho studujete češtinu?……) Ano/Ne
 3. Základní škola (př. Do jaké školy chodíte? Který předmět máte rád/a?……) Ano/Ne
 4. Střední škola (př. Proč chcete studovat na naší škole? Jakou profesi chcete dělat?…….) Ano/Ne
 5. Volný čas (př. Co děláte ve volném čase? Děláte nějaký sport? Máte doma nějaké zvíře? ….) Ano/Ne
 6. Prezentace předem připraveného samostatného projevu na libovolné téma (př. Můj oblíbený film? Můj kamarád……) – cca 1 minutu Ano/Ne 
 7. Popis obrázku – 10 vět Ano/Ne
 8. Čtení textu s porozuměním – hlasité čtení a odpověď na 5 otázek k textu Ano/Ne
 9. Používání základních frází (pozdravy, omluvy, žádost o opakování otázky, …) Ano/Ne 

Celkové je možno získat 9x ANO, 0 – 4x ANO = výsledné hodnocení NE, 5 – 9x ANO = výsledné hodnocení AN0.

 

V Třinci 29. ledna 2024

 

Ing. Olga Nádvorníková v.r.

ředitelka školy