Úřední deska

VÝSLEDKY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

   Seznam přijatých uchazečů v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 dle stanovených kritérií.

   Písemně se rozhodnutí o přijetí uchazečům NEZASÍLAJÍ.

   Výsledky pro obor Informační technologie zde.
   Výsledky pro obor Obchodní akademie zde.
   Výsledky pro obor Veřejnosprávní činnost zde.

      

     V Třinci 14. května 2024

     Ing. Olga Nádvorníková v.r.

     ředitelka školy

     VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

     Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává TŘINECKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY, s.r.o., vyhlašuje v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a vyhláškou

      č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v aktuálním znění, 1. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou  – denní forma studia.

     POČTY PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ PRO JEDNOTLIVÉ OBORY VZDĚLÁNÍ:

     • 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost          17 žáků

     • 63-41-M/02 Obchodní akademie             17 žáků

     • 18-20-M/01 Informační technologie          24 žáků

     ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

     Termín odevzdání přihlášek ke vzdělávání včetně příloh pro 1. kolo přijímacího řízení je od 1. února 2024 do 20. února 2024. Přihlášky lze podat elektronicky prostřednictvím informačního systému DIPSY nebo v podobě výpisu získaného z informačního systému DIPSY nebo na předepsaném tiskopisu. Potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu není nutné.

     Uchazeč podává nejvýše 3 přihlášky. Na všech přihláškách uvede nejvýše 3 obory vzdělání na vybraných středních školách, a to ve stejném pořadí. Pořadí oborů a škol určuje prioritu volby.

     Doklad o splnění povinné školní docházky (vysvědčení) musí být odevzdán škole nejpozději v den, kdy se uchazeč stane jejím žákem, tj. 1. září.

     TERMÍNY KONÁNÍ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY V 1. KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

     1. řádný termín: 12. dubna 2024

     2. řádný termín: 15. dubna 2024

     3. náhradní termín: 29. dubna 2024

     4. náhradní termín: 30. dubna 2024

     Školu, na které bude uchazeč konat jednotné přijímací zkoušky (dále JPZ), určí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále CZVV) a pozvánku k jejímu konání obdrží uchazeč 14 dnů před konáním zkoušky. Uchazeč, který se nedostaví pro vážné důvody k řádnému termínu JPZ , doručí nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu JPZ písemnou omluvu řediteli SŠ, ve které měl přijímací zkoušku konat, koná pak zkoušku v náhradním termínu.

     Uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami budou u přijímacího řízení upraveny podmínky dle konkrétních vzdělávacích potřeb. U těchto uchazečů bude přílohou přihlášky doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření.

     Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky (doložit vysvědčením posledního a předposledního ročníku), se dle §20 odst. 4 školského zákona na jejich žádost (žádost je přílohou přihlášky), promíjí zkouška z českého jazyka (tzn. didaktický test jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury). Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, bude u těchto uchazečů ověřena rozhovorem. Uchazečům – cizincům podle zákona č. 67/2022 Sb. (Cizinci podle Lex Ukrajina, doložit dokladem o dočasné ochraně) se na jejich žádost (žádost je přílohou přihlášky), promíjí zkouška z českého jazyka (tzn. didaktický test jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury). Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, bude u těchto uchazečů ověřena rozhovorem. Cizinec má právo na základě žádosti (žádost je přílohou přihlášky) konat písemný test jednotné přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce.

     KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 V 1. KOLE

     1. Lepší ze dvou výsledků jednotné přijímací zkoušky           100 bodů (váha 66,67%)

     • Didaktický test z českého jazyka a literatury…………………………………………….…. 50 bodů

     • Didaktický test z matematiky…………………………………………………………………………… 50 bodů

      

     1. Průměr prospěchu na ZŠ                                                          50 bodů (váha 33,33%)

     (oba výsledky z předposledního ročníku a pololetní z posledního ročníku)

     • 1,00 – 1,10………………………………………………………………………… 50 b

     • 1,11 – 1,20………………………………………………………………………… 48 b

     • 1,21 – 1,30………………………………………………………………………… 46 b

     • 1,31 – 1,40………………………………………………………………………… 44 b

     • 1,41 -1,50………………………………………………………………………… 42 b

     • 1,51 – 1.70………………………………………………………………………… 35 b

     • 1,71 – 1,90………………………………………………………………………… 30 b

     • 1,91 – 2,10………………………………………………………………………… 25 b

     • 2,11 – 2,30………………………………………………………………………… 15 b

     • 2,31 – 2,50………………………………………………………………………… 10 b

     • 2,51- 2.70 …………………………………………………………………………. 5 b

     • nad 2,71……………………………………………………………………………. 0 b

     ____________________________________________________________________________________

     Součet                                                                                             150 bodů 

     ____________________________________________

     Minimální hranice pro přijetí je získání 20 bodů.

     ____________________________________________

     V případě, že více uchazečů dosáhne stejného výsledného bodového ohodnocení, rozhodne lepší výsledek dle dalších kritérií v tomto pořadí. Rozdíly budou hodnoceny přidělením 0,1 bodu.

     1. vyšší počet bodů za průměr prospěchu na ZŠ

     2. lepší známka z předmětu AJ (první cizí jazyk) z pololetí posledního ročníku

     3. lepší známka z předmětu AJ (první cizí jazyk) z konce předposledního ročníku

     4. lepší známka z předmětu AJ (první cizí jazyk) z pololetí předposledního ročníku

     5. vyšší počet bodů za JPZ z ČJL

     6. vyšší počet bodů za JPZ z MAT

     VÝSLEDEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

     Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) podle výsledků dosažených uchazeči při přijímacím řízení a v souladu s pořadím oborů vzdělávání v přihlášce informuje ředitele školy o pořadí uchazečů, kteří budou přijati. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny ve středu 15. května 2024 na veřejně přístupném místě ve škole (web a úřední deska školy) a v informačním systému DIPSY. Tímto se považují rozhodnutí o přijetí/nepřijetí za oznámená. Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí se tedy uchazečům neposílá.

     V případě, že uchazeč nechce nastoupit do oboru vzdělání, kam byl přijat, podá v tomto oboru „vzdání se“ svého místa, a to do 21. května 2024 a škola to zapíše do systému. Teprve potom bude mít zákonný zástupce nebo uchazeč možnost podat přihlášku do 2. nebo dalšího kola v jiných školách/oborech.

      

     V  Třinci 29. ledna 2024

      

     Ing. Olga Nádvorníková v.r.

     ředitelka školy

      

      POKYNY PRO UCHAZEČE CIZINCE – KRITÉRIA ROZHOVORU  –  ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA – tj. pokyny pro uchazeče cizince:

     • Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky dle §20 odst. 4 školského zákona

     • Uchazečům cizincům podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. (Cizinci podle Lex Ukrajina)

     • Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, bude u těchto uchazečů ověřena rozhovorem (dále jen zkouška)

     • Zkouška je komisionální a je hodnocena Ano/Ne

     • Příprava 20 minut, možnost použití překladového slovníku 

     Zkouška se skládá z těchto částí (vztahuje se pouze na uchazeče cizince):

     Ústní část (otázky) z tematických okruhů:

     1. Informace o sobě (př. Jak se jmenujete? Kolik vám je let? Odkud jste?……) Ano/Ne

     2. Jazyky (př. Jakým jazykem doma mluvíte? Jak dlouho studujete češtinu?……) Ano/Ne

     3. Základní škola (př. Do jaké školy chodíte? Který předmět máte rád/a?……) Ano/Ne

     4. Střední škola (př. Proč chcete studovat na naší škole? Jakou profesi chcete dělat?…….) Ano/Ne

     5. Volný čas (př. Co děláte ve volném čase? Děláte nějaký sport? Máte doma nějaké zvíře? ….) Ano/Ne

     6. Prezentace předem připraveného samostatného projevu na libovolné téma (př. Můj oblíbený film? Můj kamarád……) – cca 1 minutu Ano/Ne 

     7. Popis obrázku – 10 vět Ano/Ne

     8. Čtení textu s porozuměním – hlasité čtení a odpověď na 5 otázek k textu Ano/Ne

     9. Používání základních frází (pozdravy, omluvy, žádost o opakování otázky, …) Ano/Ne 

     Celkové je možno získat 9x ANO, 0 – 4x ANO = výsledné hodnocení NE, 5 – 9x ANO = výsledné hodnocení AN0.

      

     V Třinci 29. ledna 2024

      

     Ing. Olga Nádvorníková v.r.

     ředitelka školy