Aktuality

Mimořádné opatření ode dne 5. října 2020 do 18. října 2020

Krajská hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě nařizuje na území celého Moravskoslezského kraje omezení provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou

– povinné školní docházky;
– praktického vyučování a praktické přípravy;
– škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy;
– škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti;
– praktických škol jednoletých a dvouletých,

Celý text mimořádného opatření č. 26/2020: http://www.khsova.cz/docs/01_uredni_deska/mimoradne_opatreni_2020_26.pdf

Po tuto dobu bude probíhat výuka distančním způsobem. Žáci jsou povinni se účastnit této výuky. Za absenci se považuje nepřipojení se k online přenosu a neodevzdání úkolu ve stanoveném termínu.

Ing. Olga Nádvorníková
ředitelka školy