Aktuality

Týden sociálních služeb

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí byli garanty již jedenáctého ročníku akce s názvem

Týden sociálních služeb ČR, 7. – 13. října 2019

Rádi jsme využili pozvání do dvou středisek sociálních služeb.

Studenti třídy 1. A, oboru Veřejnosprávní činnost, navštívili 9. října t. r. poradnu ELPIS Třinec, která poskytuje ambulantní službu odborného sociálního poradenství. Cílovou skupinou jsou oběti a svědci domácího násilí, týrání a zneužívání, osoby s obtížemi v rodinných a mezilidských vztazích, osoby užívající alkohol, jiné návykové látky a hazardní hráči, jejich rodinní příslušníci a blízké osoby.

Pracovnice poradny nás poutavým způsobem seznámily s náplní své náročné práce. Není jednoduché podporovat klienty v pozitivních změnách směřujících ke zlepšení života. Podstata jejich práce je ve vytváření a posílení kompetencí rodiny a blízkých osob při řešení problémů.

Studenti třídy 2. A, oboru Veřejnosprávní činnost, navštívili 11. října t. r. středisko TABITA Třinec, které poskytuje individuální pomoc a podporu při každodenních činnostech lidem, kteří vzhledem ke svému věku či zdravotnímu omezení potřebují pomoc druhé osoby. Prostřednictvím terénní asistenční služby usiluje o to, aby mohli uživatelé co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí. Cílovou skupinou jsou senioři a osoby od 18 let se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Snížená soběstačnost znamená omezení z důvodu věku, chronického onemocnění, tělesného postižení, mentálního postižení, duševního onemocnění, kombinovaného postižení.

Pracovnice střediska nám poskytla jistě zajímavý vhled do své práce, jejímž cílem je udržení, popřípadě rozvoj samostatnosti a soběstačnosti uživatelů, aby mohli co nejdéle žít ve svém přirozeném prostředí.

Ing. Mária Schulhauserová