Aktuality

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

Ředitel školy vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů 2. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou:

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

63-41-M/02 Obchodní akademie

18-20-M/01 Informační technologie

Přijímací zkouška se ve druhém kole přijímacího řízení nekoná.