Aktuality

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává TŘINECKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY, s.r.o., vyhlašuje v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění

Počty přijímaných uchazečů pro jednotlivé obory vzdělání:

Ø 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost – do naplnění kapacity 30 – ti žáků
Ø 18-20-M/01 Informační technologie – do naplnění kapacity 30 – ti žáků

Organizace 2 kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021:

Vyhlášení: 23. 6. 2020

Odevzdání přihlášek ke vzdělávání: do 29. 6.2020

Přihlášky na předepsaných tiskopisech. Jelikož nebude povinnou součástí přijímacích zkoušek jednotná (státní) přijímací zkouška, je nutné k přihlášce doložit počet bodů jednotné přijímací zkoušky z ČJ a MAT z prvního kola. Potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu není nutné!

Termín konání pohovoru – individuálně dle dohody se školou

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 V 2. KOLE

1. Výsledky jednotné přijímací zkoušky max. 60 Bodů (100 Bodů, váha 60%)

2. Průměr prospěchu na ZŠ

(oba výsledky z předposl. ročníku a pololetní z posl. ročníku) max. 20 Bodů, váha 20%

3. Pohovor s uchazečem o vzdělávání

(hodnotí se další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti a zájem uchazeče o vzdělávání ve zvoleném oboru) cca 5 minut max. 20 Bodů, váha 20%

__________________________________________________________________________________

Součet max. 100 Bodů

POŘADÍ PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ PODLE VÝSLEDKŮ HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ BUDE ZVEŘEJNĚNO 30. 6. 2020 POD REGISTRAČNÍM ČÍSLEM NA www.tria-tr.cz A NA ÚŘEDNÍ DESCE ŠKOLY. MINIMÁLNÍ HRANICE ÚSPĚŠNOSTI JE STANOVENANA 15 BODŮ Z CELKOVÉHO HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ.

V případě, že více uchazečů dosáhne stejného výsledného bodového ohodnocení, bude uplatněno kritérium většího počtu bodů z prospěchu na ZŠ.

Po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů potvrdí uchazeč svůj úmysl vzdělávat se odevzdáním zápisového lístku řediteli SŠ, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých.

Ø Výsledky jednotné přijímací zkoušky (JPZ):

a. Didaktický test z českého jazyka a literatury:……………………….max. 30 Bodů (max. 50 Bodů, váha 60%)

b. Didaktický test z matematiky:………………………………………………max. 30 Bodů (max. 50 Bodů, váha 60%)

Ø Průměr prospěchu na ZŠ (oba výsledky předposl. ročníku a pololetní posl. ročníku):

ɸ 1,00 – 1,25………………………………………………………………………………..20 B
ɸ 1,26 – 1,50………………………………………………………………………………..17 B
ɸ 1,51 – 1,75………………………………………………………………………………..14 B
ɸ 1,76 – 2,00………………………………………………………………………………..11 B
ɸ 2,01 – 2,25……………………………………………………………………………….. 8 B
ɸ 2,26 – 2,50………………………………………………………………………………….5 B
ɸ 2,51 – 2,60………………………………………………………………………………….2 B
ɸ nad 2,61……………………………………………………………………………………..0 B

Ø Pohovor s uchazečem o vzdělávání

(hodnotí se další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti a zájem uchazeče o vzdělávání ve zvoleném oboru), cca 5 minut………………………………………………………………………………max. 20 Bodů, váha 20%

V Třinci 23. června 2020
Ing. Olga Nádvorníková
ředitelka školy