Aktuality

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává TŘINECKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY, s.r.o., vyhlašuje v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění 2. kolo přijímacího řízení.

Počty přijímaných uchazečů pro jednotlivé obory vzdělání:

  • 63-41-M/01 Obchodní akademie – do naplnění kapacity 30 – ti žáků
  • 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost – do naplnění kapacity 30 – ti žáků

Organizace 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023:

Vyhlášení:                  16. 5. 2022

Odevzdání přihlášek ke vzdělávání (na předepsaných tiskopisech) : do 19. 5.2022 včetně

 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 V 2. KOLE

  1. Lepší ze dvou výsledků jednotné přijímací zkoušky 60 bodů (100 bodů, váha 60%)

(vyžádejte si na škole, na které jste konali JPZ)

  1. Průměr prospěchu na ZŠ

(oba výsledky z předposl. ročníku a pololetní z posl. ročníku)                   max. 40 bodů, váha 40%

________________________________________________________________________________

Součet                                                                                                                               max. 100 Bodů

Pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení bude zveřejněno v pátek 20. 5. 2022 pod registračním číslem (obdržíte při odevzdání přihlášky) na www.tria-tr.cz  a na úřední desce školy.

 Po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů potvrdí uchazeč svůj úmysl vzdělávat se odevzdáním zápisového lístku řediteli SŠ, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých, to znamená do 3. 6. 2022.

 Lepší ze dvou výsledků jednotné přijímací zkoušky (JPZ):

    1. Didaktický test z českého jazyka a literatury:………………………. 30 bodů (max. 50 bodů, váha 60%)
    2. Didaktický test z matematiky:……………………………………………… 30 bodů (max. 50 bodů, váha 60%)

 Průměr prospěchu na ZŠ (oba výsledky předposl. ročníku a pololetní posl. ročníku):

ɸ            1,00 – 1,25………………………………………………………………………………..40 b

ɸ            1,26 – 1,50………………………………………………………………………………. 34 b

ɸ            1,51 – 1,75………………………………………………………………………………. 28 b

ɸ            1,76 – 2,00………………………………………………………………………………. 22 b

ɸ            2,01 – 2,25………………………………………………………………………………. 16 b

ɸ            2,26 – 2,50………………………………………………………………………………  10 b

ɸ            2,51 – 2,60………………………………………………………………………………….4 b

ɸ            nad 2,61……………………………………………………………………………………..0 b

V Třinci 16. května 2022

Ing. Olga Nádvorníková v. r.

ředitelka školy