Aktuality

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2022/2023

Seznam přijatých uchazečů dle stanovených kritérií od školního roku 2022/2023 – 2. kolo přijímacího řízení ZDE.
Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole, potvrďte odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy a to nejpozději do 10 pracovních dnů, které se počítají ode dne
následujícího po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů tzn. do 3.6.2022.
V případě, neodevzdání zápisového lístku ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazečů ke vzdělávání v dané SŠ.